Ateliér reštaurovania diel na papieri a iné médiá

Výučba prebieha v postupnom osvojovaní si súčasných reštaurátorských techník, ktoré sú už overené a používané v západnej Európe a Spojených štátov amerických. Súčasťou výučby je aj neustále študovanie a sledovanie nových trendov a napredujúcich tém výskumov v odvetví reštaurovania fotografie.

Praktické cvičenie: očistenie diela od nečistôt a scelovanie trhliny dolievaním papierovej hmoty.
Praktické cvičenie: očistenie diela od nečistôt a scelovanie trhliny dolievaním papierovej hmoty., 2019.
Stav diela po doplnení absentujúcich častí papierovej podložky a po nápodobivej retuši.
Stav diela po doplnení absentujúcich častí papierovej podložky a po nápodobivej retuši., 2019.
Názov diela: Presburg, technika: hĺbkotlač na na papieri, datovanie: 1732 – stav diela pred reštaurovaním.
Názov diela: Presburg, technika: hĺbkotlač na na papieri, datovanie: 1732 – stav diela pred reštaurovaním., 2019.
Stav diela po doplnení absentujúcich častí papierovej podložky a po retuši.
Stav diela po doplnení absentujúcich častí papierovej podložky a po retuši., 2019.
Názov: Wien, Maria am Gestade, technika: kolorovaný lept, datovanie: prvá polovica 20. storočia – stav diela pred reštaurovaním.
Názov: Wien, Maria am Gestade, technika: kolorovaný lept, datovanie: prvá polovica 20. storočia – stav diela pred reštaurovaním., 2019.
Stav diela po eliminácii plesňovej kontaminácie, odstránení vzniknutých škvŕn a po výtvarnom scelení obrazovej časti retušou.
Stav diela po eliminácii plesňovej kontaminácie, odstránení vzniknutých škvŕn a po výtvarnom scelení obrazovej časti retušou., 2019.
Názov: Norimberk, technika: kombinácia leptu a oceľorytiny, datovanie: druhá polovica 19. storočia – stav diela pred reštaurovaním.
Názov: Norimberk, technika: kombinácia leptu a oceľorytiny, datovanie: druhá polovica 19. storočia – stav diela pred reštaurovaním., 2019.
Stav diela po odstránení nečistôt z povrchu diela.
Stav diela po odstránení nečistôt z povrchu diela., 2019.
Názov: Anatomická kostra človeka, technika: fotolitografia, datovanie: prvá polovica 20.storočia – stav diela pred reštaurovaním (obr. vľavo – bočné osvetlenie) a po reštaurovaní (obr. vpravo – denné osvetlenie).
Názov: Anatomická kostra človeka, technika: fotolitografia, datovanie: prvá polovica 20.storočia – stav diela pred reštaurovaním (obr. vľavo – bočné osvetlenie) a po reštaurovaní (obr. vpravo – denné osvetlenie)., 2019.
Europae totius terrarum orbis partis praestantissimae, autor: Matthias Quad von Kinckelbach, datovanie: 1600 – stav diela pred reštaurovaním.
Europae totius terrarum orbis partis praestantissimae, autor: Matthias Quad von Kinckelbach, datovanie: 1600 – stav diela pred reštaurovaním., 2019.
Stav chrbtu knihy a knižnej väzby pred reštaurovaním.
Stav chrbtu knihy a knižnej väzby pred reštaurovaním., 2019.
Časť knižného diela (predsádka) – stav diela pred reštaurovaním.
Časť knižného diela (predsádka) – stav diela pred reštaurovaním., 2019.
Časť knižného diela (predsádka) – stav po doplnení absentujúcich častí papierovej podložky a výtvarnom scelení retušou.
Časť knižného diela (predsádka) – stav po doplnení absentujúcich častí papierovej podložky a výtvarnom scelení retušou., 2019.
Knižné dielo po zošití.
Knižné dielo po zošití., 2019.
Stav diela po reštaurovaní.
Stav diela po reštaurovaní., 2019.
Názov: Karikatúra No. 58 z albumu CROQUIS D‘ EXPRESSIONS, autor: Henri Daniel Plattel, datovanie: koniec 19. storočia – stav diela po reštaurovaní.
Názov: Karikatúra No. 58 z albumu CROQUIS D‘ EXPRESSIONS, autor: Henri Daniel Plattel, datovanie: koniec 19. storočia – stav diela po reštaurovaní., 2019.
Stav diela po reštaurovaní.
Stav diela po reštaurovaní., 2019.
Názov: Karikatúra No. 63 z albumu CROQUIS D‘ EXPRESSIONS, autor: Henri Daniel Plattel, datovanie: koniec 19. storočia – stav diela po reštaurovaní.
Názov: Karikatúra No. 63 z albumu CROQUIS D‘ EXPRESSIONS, autor: Henri Daniel Plattel, datovanie: koniec 19. storočia – stav diela po reštaurovaní., 2019.
Stav diela po reštaurovaní.
Stav diela po reštaurovaní., 2019.
Názov: Karikatúra No. 60 z albumu CROQUIS D‘ EXPRESSIONS, autor: Henri Daniel Plattel, datovanie: koniec 19. storočia - stav diela po reštaurovaní.
Názov: Karikatúra No. 60 z albumu CROQUIS D‘ EXPRESSIONS, autor: Henri Daniel Plattel, datovanie: koniec 19. storočia - stav diela po reštaurovaní., 2019.
Stav diela po reštaurovaní.
Stav diela po reštaurovaní., 2019.

Bakalárske štúdium

Hlavnou náplňou bakalárskeho štúdia je získanie základných teoretických vedomostí a praktických zručností o reštaurovaní diel vytvorených na papieri. V rámci cvičení študenti absolvujú prvé kroky pri práci s médiom papiera ako podložky pre lepšie pochopenie jeho zloženia, štruktúry, charakteru, funkčnosti a povahy vo vzťahu k dielu na ňom vytvorenom a ich vzájomného ovplyvňovania sa.

Následne sa oboznamujú so základnými reštaurátorskými postupmi používanými v tejto špecializácii. Našou snahou je krok za krokom doviesť študentov k poznaniu jednotlivých technologických procesov, ich vplyvu na pamiatku, pričom dôraz sa kladie na princíp reverzibility reštaurátorských zásahov a použitých materiálov. Po etickej stránke sú študenti vedení k plnej akceptácii originálu diela. Dôraz kladieme na pochopenie dôležitosti reštaurátorského výskumu a vypracovanie dvojstupňovej reštaurátorskej dokumentácie, a to návrhu a priebehu reštaurovania. 

Pozornosť sa sústreďuje na výskum použitých materiálov a vplyvov degradácie papiera s cieľom ich eliminácie. V štádiu výskumu sú študenti vedení ku schopnosti komunikovať a spolupracovať s chemickým laboratóriom. V prípade potreby komplexnejšieho výskumu majú možnosť spolupracovať s externými odborne špecializovanými pracoviskami zaoberajúcimi sa hlbším skúmaním jednotlivých materiálov. Na základe kvalitného reštaurátorského výskumu nadobudnú študenti schopnosť pripraviť zámer na reštaurovanie pred samotnou realizáciou. Pri realizácii konkrétneho reštaurátorského zásahu podporujeme študentov v kreatívnom myslení a vedieme ich uvedomeniu si celého spektra možností a variabilít postupov. Počas štúdia spoznávajú nielen grafické techniky, ale aj iné bežne používané materiály pri tvorbe a dotváraní umeleckých diel, ako sú akvarel, tempera, gvaš, kresba ceruzou, perom alebo iným kresebným médiom. Súčasťou semestrálneho zadania každého poslucháča je na záver semestra odprezentovať svoje výsledky pred auditóriom pedagógov a študentov katedry. Našim cieľom je docieliť u poslucháčov pocit zodpovednosti za dielo a schopnosť vedieť samostatne vykonať a vyhodnotiť reštaurátorský výskum.

Záverečná práca bakalárskeho stupňa štúdia sa sústreďuje na využitie získaných vedomostí nadobudnutých počas štúdia a schopnosť kreatívne kombinovať technologické postupy. Dôraz sa kladie na samostatnú prácu na viacerých pamiatkach súčasne a hlavne na ich diferenciáciu v zadaniach, pokiaľ ide o poškodenia a tak isto o materiál použitý pri ich tvorbe. Výsledkom zadania je reštaurovanie ukončené výtvarným vyhodnotením a scelením diela retušou, spolu s vypracovaním komplexnej reštaurátorskej dokumentácie. 

Magisterské štúdium

Dvojročné magisterské štúdium priamo nadväzuje na bakalárske štúdium. Podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia v odbore reštaurovania papiera a preukázanie zručností a vedomostí z tejto oblasti. V magisterskom štúdiu študenti pracujú viac samostatne pri kreovaní reštaurátorského zámeru. Študenti sú vedení k dodržiavaniu etického prístupu k reštaurovaniu a práci výlučne s reverzibilnými materiálmi. Neodmysliteľnou súčasťou štúdia sú konzultácie s pedagógom pri výbere reštaurátorských alebo konzervačných metód ako aj pri výbere vhodných technologických postupov. Pozornosť sa sústreďuje na rozšírenie si vedomostí a zručností pri reštaurovaní výtvarných artefaktov pričom študenti pracujú na komplikovanejších zadaniach v prevažnej miere na dielach kombinovaných techník na papieri.

  • kresby (ceruzka, uhoľ, perokresba)
  • kolorované tlače
  • veľkoformátové diela
  • technika maľby na papieri (akvarel, tempera, gvaš, pastel a ich vzájomné kombinovanie)
  • japonské tlače, maľby, kresby, kaligrafie a tomu zodpovedajúce materiály a techniky
  • tlače na hodvábe
  • reštaurovanie transparentných papierov
  • novodobé fotomechanické tlače

Záverečná magisterská práca sa venuje jednej téme a skladá sa z dvoch častí, praktickej a teoretickej. Zadanie oboch častí zohľadňuje smerovanie študenta, akceptuje jeho individualitu a schopnosti. Študent má možnosť vybrať si z rôznych zameraní a vyšpecifikovať si tak svoju budúcu diplomovú prácu. Výsledkom zadania magisterskej práce je kompletná reštaurátorská realizácia ukončená v plnom rozsahu výtvarným vyhodnotením a scelením diela retušou s úplnou dvojstupňovou reštaurátorskou dokumentáciou a teoretickou diplomovou prácou. 

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je podmienené ukončením magisterského štúdia v odbore reštaurovania a úspešným absolvovaním prijímacieho konania, ktorého súčasťou je vypracovanie a obhájenie vlastného projektu na tému, ktorá je vopred vypísaná a určená školiteľom. Štruktúru študijného programu doktoranda určuje štatút školy, v zmysle dennej a externej formy štúdia. Hlavným zmyslom doktorandského štúdia je sústredenie sa na riešenie určeného, akcentovaného reštaurátorského problému, s cieľom podporiť vedecko výskumný potenciál pri riešení odborných problémov v oblasti identifikácie a reštaurovania diel na papieri a fotografie. Doktorand počas štúdia má možnosť spolupráce na výskume s renomovanými odbornými slovenskými ako aj svetovými pracoviskami.

Reštaurovanie fotografie

Reštaurovanie fotografie sa zaradilo do programu reštaurovania diel na papierovej podložke a fotografie v roku 2006. Na Slovensku je to ale stále veľmi mladá reštaurátorská disciplína.

Na úvod výučby sa študenti oboznámia so stručným historickým prehľadom vývoja fotografie. S dôrazom na pochopenie historických súvislostí, ktoré sú pre reštaurátora veľmi dôležité kvôli lepšej identifikácii jednotlivých fotografických procesov. Každá fotografická technika je iná a vyžaduje si individuálny prístup, preto je dôležitá výučba správnej identifikácie jednotlivých historických fotografických techník.

Dôraz výučby je aj na samotnom reštaurovaní fotografií, ktoré v súčasnosti prebieha v Laboratóriu reštaurovania fotografie. Výučba prebieha v postupnom osvojovaní si súčasných reštaurátorských techník, ktoré sú už overené a používané v západnej Európe a Spojených štátov amerických. Súčasťou výučby je aj neustále študovanie a sledovanie nových trendov a napredujúcich tém výskumov v odvetví reštaurovania fotografie.

Počas štúdia sa poslucháči oboznámia aj s inými, menej používanými a experimentálnejšími prístupmi pri reštaurovaní fotografie, ktoré sa realizujú formou cvičení na študijnej fotografickej referenčnej zbierke alebo len v teoretickej rovine.

Ateliér reštaurovania diel na papieri a iné médiá

Vedúci ateliéru

Asistentka