Prípravný ateliér maľby

Štruktúra výuky prípravného ateliéru maľby je zameraná na proces tvorenia ako metódu neustáleho objavovania a hľadania riešení v maľbe. 

Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.
Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.
Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.
Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.
Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.
Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.
Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.
Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.
Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.
Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.
Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.
Prípravný kurz maľby
Prípravný kurz maľby, 2016.

Jej pilierom je výskum a objavovanie metód práce v rozsahu zadanej úlohy. Ťažiskovým tematickým okruhom je maľba samotná ako médium a autorské  zručnosti v technikách a uvažovaní v jednotlivých zadaniach.

Cieľom je samotné médium maľby s jeho špecifikami a vybranými základnými postupmi maliarského spracovania.

Vybraná téma je podstatnou zložkou ateliérovej komunikácie a to tak, aby bol študent schopný a pripravený spôsobilo prezentovať vlastnú prácu. Najpodstatnejším atribútom štúdia je však vedenie študentov k systematickosti, sústredenosti, dôslednosti, prirodzenej zvedavosti, objavnosti, komunikácii, práve prostredníctvom rozvoja a podnecovania myslenia a angažovanosti študenta, vďaka čomu je jeho vnútorná, ale i vonkajšia motivácia prirodzednou súčasťou samotnej atmosféry priestoru prípravného ateliéru maľby.

Kladenie dôrazu na vnímanie maľby v kontexte historickom ako aj definovania vlastných postojov vzhľadom k súčasným trendom v kontexte súčasnosti, ako aj poskytovanie kritickej reflexie a vytváraní kritických stanovísk nielen k vlastnej práci, ale aj k práci kolegov a pripravným priestorom na ďaľšie štúdium v bakalárskom stupni.

Prípravný ateliér maľby

Vedúci ateliéru