Ateliér 3EAM

Ateliér 3EAM – tretí expandovaný ateliér maľby

Dôraz koncepcie vedenia ateliéru kladiem na aktuálnosť tém, na súčasné tendencie v práci s maliarskym médiom – v jeho spracovaní, interpretovaní a prezentácii smerom k expandovaným polohám.
Potenciál tejto aktuálnej maliarskej „špecifickosti“ je motivujúci nielen po stránke umeleckej, ale má priestor byť ponúkaný ako jedno z možných východísk v pedagogickej príprave študentov/študentiek na sebavedomý pohyb na „výtvarnom území“ po absolvovaní štúdia.

Ateliér je výzvou, predstavuje sondu, ktorá má poukázať prostredníctvom zadaní a vedenia vyučujúcich pedagógov na osobitosť tvorby maliarskeho obrazu smerom k expandovanému poľu maľby a  k jeho opodstatneniu. Ateliér ponúka výzvu pre vytvorenie koncepcie, ktorá svojimi zadaniami kooperuje s vysokými požiadavkami súčasnosti na kvalitu a aktuálnosť tém.

Ambíciou koncepcie a vedenia ateliéru je rozširovať obzor pohľadu na maľbu ako na médium, kompatibilné so súčasnosťou po obsahovej aj vizuálnej stránke. 

Koncepcia výučby expandovaného ateliéru maľby predstavuje priestor pre realizáciu a vytvorenie spätnej väzby na predkladané témy o smerovaniach súčasnej maľby. Má ambíciu vytvárať maliarske stratégie, je vstupom do širokej sféry možností maľby a jej príbuzných maliarskych techník. Samotné zoznámenie sa s týmito možnosťami, devízami a polohami média maľby predstavuje množstvo eventuálnych smerovaní, ktorými chcem viesť hlavnú líniu výučby v prvých semestroch  bakalárskeho štúdia. Základným prvkom mojej koncepcie je narábanie s maľbou ako s médiom akceptujúcim širokú škálu formálnych a obsahových postupov, opierajúcich sa o postavenie maliarskeho média v širšom kontexte vizuálnej kultúry. Cieľom je oboznámenie študentov s technológiami, ktoré zaznamenávajú, zobrazujú realitu, či inak manipulujú s obrazom, a tým sa výrazne podieľajú na transformácii samotnej maľby.

Možnosti, ktoré ponúkajú digitálne technológie, sú len prostriedkami k dosiahnutiu nových vizuálnych kvalít maľby. Nosným momentom výučby bakalárskeho stupňa je zadanie okruhu tém, na ktoré študent reaguje svojím výberom a individuálnym spracovaním po konzultáciách s pedagógmi. Tento okruh tém je „vodítkom“ pre spôsob narábania s tematickými, referenčnými aspektmi tvorby maliarskeho obrazu.

Charakter tematického okruhu prezentuje podobu súčasnej maľby, označovanej pojmom „hybrid“, a to z dôvodov kombinovania, mixovania viacerých druhov zobrazenia a technologických postupov. Vytváranie spoluprác medzi jednotlivými ateliérmi vytvára predpoklady pre intermediálne  spolupráce a presahy. Za cieľ si kladie možnosť narábania s maľbou ako s médiom presahujúcim 2D plochu obrazu a predstavuje spôsob interaktivity s inými výtvarnými disciplínami.

Maliarsky svojím obsadením a spoluprácou s inými študentmi z odlišných katedier predstavuje ideálny priestor pre tento intermediálny koncept spolupráce, konfrontácie a obohatenia poslucháčov. Ambíciou koncepcie presahu maľby je prínos v miere interaktivity pedagogického procesu v kooperácii so študentom a jeho víziami prístupu k danej téme. 

Ateliér 3EAM

Vedúci ateliéru

Asistent