Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ateliér voľnej a farebnej grafiky pod vedením Doc. Vojtecha Kolenčíka, akad. mal. je dynamickým fenoménom prekračujúcim rámec klasického grafického média.

Semestrálna práca
Tero Abaffy: Semestrálna práca.
Semestrálna práca
Veronika Čmaradová: Semestrálna práca.

Interdisciplinárny a progresívny rozsah tohto ateliéru ruší stereotypy, prekračuje vlastné hranice a víta experimentálny výskum smerujúci k objavu invenčných technologických postupov na poli „voľnej grafiky“. Veľký dôraz sa kladie na inteligentné využitie farieb, rovnako aj na ich formálne aplikovanie (plošne, priestorovo). Želanou kvalitou v ateliéri je snaha študentov hľadať špecifické výrazové prostriedky.

Študent je v korelácii výučby skúseného pedagóga – výtvarníka, avšak najväčšia váha sa prikladá slobode vyjadrenia potrieb samotného študenta ako autonómneho tvorcu. Pedagóg otvorene podporuje študenta v jeho individuálnom formovaní. Dôsledným udržiavaním vzájomnej komunikácie medzi pedagógom a študentom sa upevňuje študentov osobný vzťah k tvorbe.

Ateliér voľnej a farebnej grafiky prikladá dôležitosť aj školským a mimoškolským výstavným a iným aktivitám, individuálnym alebo kolektívnym, prispievajúcim k osobnému rastu študenta v príprave na samostatné a úspešné fungovanie vo vlastnom odbore.

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Vedúci ateliéru

Asistent