Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Ateliér voľnej a farebnej grafiky pod vedením Doc. Vojtecha Kolenčíka, akad. mal. je dynamickým fenoménom prekračujúcim rámec klasického grafického média.

akryl na papirei
Barbora Smutná: akryl na papirei, 2021.
inštalácia
Elena Špirengová: inštalácia, 2020.
inštalácia
Elena Špirengová: inštalácia, 2020.
kresba na papieri – mail art
Elena Špirengová: kresba na papieri – mail art, 2020.
linoryt
Hugo Raýman: linoryt, 2020.
kresba na papieri
Ivana Sapuová: kresba na papieri, 2020.
kombinovaná technika
Jozef Mnich: kombinovaná technika, 2020.
risografika
Jozef Mnich: risografika, 2020.
koláž
Linda Šimbochová: koláž, 2020.
výškotlačové grafiky
Luáš Sobota: výškotlačové grafiky, 2020.
linoryt
Mária Sládečková: linoryt, 2021.
linoryt
Mária Sládečková: linoryt, 2021.
Semestrálna práca
Tero Abaffy: Semestrálna práca.
Semestrálna práca
Veronika Trnečková: Semestrálna práca.

Interdisciplinárny a progresívny rozsah tohto ateliéru ruší stereotypy, prekračuje vlastné hranice a víta experimentálny výskum smerujúci k objavu invenčných technologických postupov na poli „voľnej grafiky“. Veľký dôraz sa kladie na inteligentné využitie farieb, rovnako aj na ich formálne aplikovanie (plošne, priestorovo). Želanou kvalitou v ateliéri je snaha študentov hľadať špecifické výrazové prostriedky.

Študent je v korelácii výučby skúseného pedagóga – výtvarníka, avšak najväčšia váha sa prikladá slobode vyjadrenia potrieb samotného študenta ako autonómneho tvorcu. Pedagóg otvorene podporuje študenta v jeho individuálnom formovaní. Dôsledným udržiavaním vzájomnej komunikácie medzi pedagógom a študentom sa upevňuje študentov osobný vzťah k tvorbe.

Ateliér voľnej a farebnej grafiky prikladá dôležitosť aj školským a mimoškolským výstavným a iným aktivitám, individuálnym alebo kolektívnym, prispievajúcim k osobnému rastu študenta v príprave na samostatné a úspešné fungovanie vo vlastnom odbore.

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Vedúci ateliéru

Asistent