PROTOATELIÉR

CREATE? COPY? PASTE? REPEAT.

Give me a chair to sit
Sonia Ščepánová: Give me a chair to sit, 2023.
Give me a chair to sit
Sonia Ščepánová: Give me a chair to sit, 2023.
Give me a chair to sit
Sonia Ščepánová: Give me a chair to sit, 2023.
Give me a chair to sit
Sonia Ščepánová: Give me a chair to sit, 2023.
Koexistencia
Jennifer Andrášová: Koexistencia, 2023.
Koexistencia
Jennifer Andrášová: Koexistencia, 2023.
Koexistencia
Jennifer Andrášová: Koexistencia, 2023.
Náhodné stretnutie
Kristína Denková: Náhodné stretnutie, 2022.
Spolužitie
Annamária Jelínková: Spolužitie, 2023.
Spolužitie
Annamária Jelínková: Spolužitie, 2023.
Spolužitie
Annamária Jelínková: Spolužitie, 2023.
Spolužitie
Annamária Jelínková: Spolužitie, 2023.
Tajomstvo
Viktória Komárová: Tajomstvo, 2023.
Tajomstvo
Viktória Komárová: Tajomstvo, 2023.
Tajomstvo
Viktória Komárová: Tajomstvo, 2023.
Tajomstvo
Viktória Komárová: Tajomstvo, 2023.
Tajomstvo
Viktória Komárová: Tajomstvo, 2023.

PROTOATELIÉR pre študentov 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia

Použité pojmy referujú hlavne na témy, otázky spojené s našimi každodennými životmi. Používame ich tiež v spojení s opakovaním, vzniknutými situáciami, či výjavmi, aj v spojitosti s tvorbou, kreovaním, rekreovaním. Našim opakovaným vracaním sa k vzniknutému, jeho exponovaním, variovaním, ale aj pri úplne novom vytváraní diela, projektu. V praxi tak môžeme prepájať "nové" (digitálne) metódy spracovania s klasickými, tradičnými metódami, a naopak (v teoretickej aj praktickej rovine).

Metodológia výučby, východiská:

  • prednášky interných a externých hostí.
  • spoločná diskusia a konzultácie (skupinové aj individuálne), rozpracovanosť, krátke workshopy, návštevy aktuálnych výstav a festivalov, ateliérov umelcov, diskusií,čítačiek, prednášok.
  • Protoateliér je pokračovaním prvého ročníka (prípravného kurzu), mal by plynule prepájať tvorivý potenciál študentov v spolupráci s technickými a teoretickými predmetmi.
  • súčasťou každého semestra je malé zadanie, ktoré podporuje intenzívny rozbeh a hlavná téma, ktorej výstupom je fotografická séria, inštalácia, objekt.
  • v ateliéri by mala fungovať otvorenosť nielen v diskusii, ale aj v používaní rôznych prístupov pri práci s fotografiou a finalizácii semestrálneho projektu. Pracujeme s: farebným & čb analógovým filmom, technikou kreatívneho skenovania, printscreenom ako vizuálnym prostriedkom snímania, s transferom, veľkým formátom, prípadne experimentálnym krátkym videom, či zvukom.
  • kolaborujeme, vizuálne prepájame problémy súčasnosti, spájame myšlienky, formy, média - recykláciou a remixom, premýšľame výtvarným jazykom. Tematicky, premýšľame o fotografii kriticky; premýšlame o prepájaní nadobudnutých schopností, vedieme dynamický dialóg, snažíme sa spolupracovať. Kladieme dôraz na rozlíšenie autorského prístupu.
  • našim základným cieľom je formovanie kritického a konceptuálneho uvažovania, za-čleňujeme dokumentárnu, snapshotovú, či denníkovú prácu, online prezentáciu do výtvarnej roviny, prípadne koncipujeme experimentálny dokument.
  • každá chyba sa stáva súčasťou procesu.

 

Študent má počas semestra možnosť výberu tém, ale dôraz je kladený na to, aby vybraná téma bola prepojená so sociálnym, kultúrnym/subkultúrnym, ekologickým, ale aj lokálnym, či existenčným problémom. Samozrejme každá téma je podporená vhodnou literatúrou.

Na záver oboch semestrov spoločne hľadáme možnosti prezentácie vzniknutých projektov vo verejnom priestore (napríklad na zastávkach MHD) alebo v alternatívnych výstavných priestoroch.

 

PROTOATELIÉR

Vedúca ateliéru

Instagram

PROTOATELIÉR