Ateliér o fotografii

Koncepcia Ateliéru o fotografii na VŠVU vychádza z výskumu zobrazovacieho jazyka fotografie a analýze obrátenej k pojmom fotografického média a jeho obrazu.

Forbidden Fruit Tastes the Sweetest
Jakub Michal Teringa: Forbidden Fruit Tastes the Sweetest, 2021.
O Fotografii
Ema Lančaričová: O Fotografii, 2020.
Akt fotografovania
Barbora Katuščáková: Akt fotografovania, 2021.
-273,15
David Hangonyi: -273,15, 2021.
Back to Animism1
Ester Šabíková: Back to Animism1, 2020.
Back to Animism2
Ester Šabíková: Back to Animism2.
Akt fotografovania
Jana Stankovičová: Akt fotografovania, 2021.
Akt fotografovania
Kristína Baloghová: Akt fotografovania.
The Cute Animal Phenomenon
Klementína Knezlová: The Cute Animal Phenomenon, 2021.
Remntants 1
Anna Mária Špániková: Remntants 1, 2021.
Remntants 2
Anna Mária Špániková: Remntants 2, 2021.
XY ZA
Romana Halgošová: XY ZA, 2021.
Oblivion
Marcus Oliver Obert: Oblivion, 2021.
Dve strany
Nataša Bošková: Dve strany, 2021.

V niekoľkých systematicky opakovaných vlnách prispevame k diskusii „o fotografii“ a venujeme sa otázkam v oblastiach technologickej, materiálnej podstaty fotografie paralelne s filozofickými a epistemologickými úvahami o tomto médiu. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť fotografie vytvára východiskový rámec pre výučbu v Ateliéri o fotografii. 

Fotografia je v súčasnosti širokou entitou oscilujúcou neustále medzi materiálnymi a nemateriálnymi podobami, medzi fyzickými objektami a voľne sa vznášajúcimi obrazmi niekde vo virtuálnom prostredí. Fotografia sa nachádza vlastne všade a zároveň „nikde“. Koncepcia ateliéru sa prispôsobuje aktuálnemu stavu fotografického média v súčasnej postinternetovej situácií a jeho postavení v dynamike sociálnych sietí.

Z tohto uhľa pohľadu je pre študentov v ateliéri nevyhnutné sledovať komplexnosť problematiky technického obrazu fotografie, pochopiť a následne autorsky uchopiť čo najširšie kontexty a informácie o tomto médiu. Študenti sú orientovaní k štúdiu filozofických a teoretických poznatkov o fotografii, ktoré včleňujú do práce s týmto médiom.

Súčasná koncepcia ateliéru vychádza z okruhov a tém, ktoré sa realizovali v ateliéri v minulosti ako napr. Digital vs. Analog, Jedinečnosť fotografického obrazu, Black box, Fotografia ako zrkadlo reality a Fotografia ako zdieľaná skutočnosť, Issues of Reality-Záležitosti reality, Citlivá vrstva, Mutácia odtlačku ....atď. 

Jadrom filozofie ateliéru je aktuálne zameranie sa na produkciu fotografie v jej materiálnej podobe, výskum šírenia fotografických obrazov a vzťahom medzi fotografiou a z nej vychádzajúcich obrazov. Cieľom v najbližšej budúcnosti je kopírovať tento prirodzený vývoj média a sledovať funkciu fotografického obrazu v digitalizovanej spoločnosti a súčasných zmenených formách komunikácie.

V Ateliéri o fotografii sa intenzívne venujeme individuálnemu vývoju študentov. V pedagogickom procese podporujeme rozvoj jednotlivých študentov v schopnostiach hľadať, formulovať a následne analyzovať vlastné východiská, témy a zámery. V ateliéri sa tak prirodzene zaoberáme aj krátkodobými prípadne dlohodobejšími témami a okruhmi, ktoré vychádzajú priamo z potreby samotných študentov a sú prioritne cielené k tvorbe autentických umeleckých strátegíí.   

Pridanou hodnotou výučby v ateliéri je spolupráca s odbornou asistentkou Mgr.art. Dominikou Ličkovou, artD., ktorá zastrešuje líniu konceptuálnych postupov v prácach študentov. (Z aktuálnej pozície fotografie ako vizuálneho jazyka sleduje táto línia možnosti študentov pracovať s procesom tvorby vo vzťahu ku konceptuálnemu spracovaniu daných tém.)

Ateliér o fotografii

Vedúca ateliéru

Asistentka

Instagram

atelierofotografii