Ateliér industrial dizajn

Predmetom štúdia sú človek a jeho pracovné aktivity.

Spektrum výrobkov vznikajúcich z tohto vzťahu reaguje na minulosť ako na inšpirujúcu genetickú väzbu, vníma prítomnosť cez reálny vývoj dizajnérskej praxe a pozerá sa do budúcnosti s pocitom spoluzodpovednosti dizajnu za morálku a ekologické vedomie. Rozvoj odborných schopností absolventa bakalárskeho stupňa je realizovaný špeciálnymi projektmi podľa pedagogického zámeru. Príprava študenta na tvorbu v kolektíve je zabezpečená organizovaním spolupráce s konkrétnymi slovenskými a zahraničnými výrobcami a inštitúciami. Prioritou magisterského štúdia je príprava na individuálnu dizajnérsku tvorbu a formovanie osobnosti . Semester je rozdelený na etapy riešenia, ktoré sa pravidelne vyhodnocujú a konzultujú. Pri celoateliérových projektoch sú spoločné korekcie a diskusie aj s externými odborníkmi, inak sa vytvára tím podľa charakteru projektu.

Projekty:

 

Ateliér industrial dizajn

Vedúci ateliéru