Kresba pre vizuálnu komunikáciu

Koncepcia je modelovaná v dvoch líniách. Prvá vychádza zo základného oboznámenia sa a zvládnutia problematiky reprodukcie priestoru, objektu, postavy a kompozície. Druhá línia predstavuje samostatné riešenia kresbových projektov a stratégií v súčinnosti so študovaným odborom.

Prístup k jednotlivým poslucháčom ateliérov bude od selektovaný́ špecifickými zadaniami, ktoré sa budú týkať ich profesijného zaradenia. Koncepcia vychádza z požiadaviek pre využitie kresby v danom študijnom odbore a jej uplatnenia pri prezentáciách a projektoch študentov v praxi.

1 semester:

Tvar, svetlo, priestor, kompozícia, (oboznámenie sa so základmi kresby, kresbovými materiálmi, podkladmi a literatúrou). Zvládnutie základov kresby s dôrazom na proporcie, perspektívu a kompozíciu. Predmetom výuky je kresba jednoduchého objektu až komplikovaného zátišia. Oboznámenie sa so skeletom a ľudskou lebkou a zvládnutie jej reprodukcie. 4 hodiny týždenne)

2 semester:

Portrét, figúra, figurálna kompozícia (základy figúry podľa modelu - sadra, lebka, živý́ model, konštrukcia a anatomické základy kresby a kompozície, figúra v pohybe). Zvládnutie mierky od 1:1, skice a zväčšeniny. Autorské zobrazenie figúry, jej výrazov. skratka a uplatnenie v tvorbe. (4 hodiny týždenne, spoločná výuka)

3 – 4 semester

Model – koncept – stratégie, (individuálny kresbový́ program, od modelu k autorskému konceptu a stratégii). Výuka založená na zadaniach ktoré prepájajú ateliérový́ program s inými možnosťami a uvažovaním v médiu kresby a kresbovosti. Výuka je modelovaná klasickou ateliérovou formou a konzultáciami ako aj tematickými workshopmi. Projektové zadania sú koncipované v súčinosti s tvorbou v ateliéri a s osobnými autorskými programami študentov. /modelové zadania*/ (4 hodiny týždenne, Katedra vizuálnej komunikácie, Fotografie a nových médií a výberový́ predmet)

5 – 6 semester

Figúra na pozadí. Výuka kresby koncipovaná na rozvíjaní individuálneho autorského kresbového prístupu a koncepcie. Práca vychádzajúca alebo priamo pracujúca s telom – telesnosťou a figúrou - figuralitou. Ťažisko výuky je postavené na autorskom prístupe ako pendant klasickej študijnej kresbe. (4 hodiny týždenne, Katedra vizuálnej komunikácie a výberový́ predmet)


*

Svetlo a tie v priestore a obraze, rekonštrukcia fotografie (využitie vizuálnych efektov a pracovanie s atmosférou obrazu, kresbová rekonštrukcia podľa predlohy a jej posun pomocou počítačovej grafiky). časozber, kresba vo vzťahu času a príbehu, vizuálny denník (práca s aspektom času v kresbe, od situácie k príbehu) Zadanie spočíva vo vytvorení, simulácii alebo opise deja alebo pocitu vymedzeného časovou sekvenciou zadanou autorom. Časová sekvencia je vymedzená 1 hodinou až jedným týždňom. Cieľom zadania je pomocou jednej kresby vytvoriť kresbu, ktorá zachytáva dané časové vymedzenie.

Kresba verzus čas, storyboard, rekonštrukcia príbehu a situácie (od kresby k počítačovej grafike, rekonštrukcia príbehu na základe filmu a fiktívneho príbehu, od možnosti animácie k príbehovej skratke)

Vizuálny denník – príbeh v súčinnosti s prostriedkami vizuálnej komunikácie - komiks (dôraz na aspekty času, symbolu, písma, reprodukčných techník), Vytvorenie denníku formou knižky alebo súboru dokumentov v autorskej väzbe. Denník bude každý́ autor vytvárať podľa vlastnej koncepcie, v ktorej môže sledovať časovú os, alebo vytvára vlastnú koncepciu deja na základe autorského konštruktu.

Kresba ako pendant počítačovej vizualizácie – kresba ako súčasť projektu (autorská kresba a jej uplatnenie v ateliérovej tvorbe, nachádzanie nových vyjadrovacích možností formou kresby)

Posun (transformácia, interpretácia, simulácia), kresbový́ projekt, ktorý́ vychádza zo záznamu reálneho prostredia alebo situácie, alebo vytvorenie kresby v danom prostredí (site-specific).

Za kresbou – projekt v ktorom sa kladie za ciel pracovať s „druhým plánom“, vytvoriť viacvrstvové – príbehové alebo významové dielo, v ktorom samotná interpretácia je podmienená alebo podriadená súvislosti s dejom – procesom na pozadí – za kresbou.

Rekonštrukcia – kresba verzus čas, rekonštrukcia príbehu a situácie (od kresby k počítačovej grafike, rekonštrukcia príbehu na základe filmu alebo fiktívneho príbehu, od možnosti animácie k príbehovej skratke).

Pre kresba – projekt „pre kresba“, je stanovený́ na prácu s klasickým dielom – kresbou (podľa výberu autora). Cieľom je vytvorenie nového kontextu alebo posunu obsahovej a výrazovej zložky diela.

Interpretácia – kresba – interpretácia, literárneho alebo hudobného diela, pod a vlastného výberu. (Nie ilustrácia)

Kresba – Mapa – „modelová situácia, hypotetická mapa, osobná – súkromná mapa, mapping.

Kresba pre vizuálnu komunikáciu

Vedúci ateliéru