Kresba pre sochu, objekt, inštaláciu

Vytváranie priestoru pre profesionálny vzťah ku kresbe.

kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba

Bakalárske štúdium.

Cieľom štúdia je pochopiť základný jazyk umenia kresby, ktorej princípy sa objavujú v každom druhu výtvarnej umeleckej činnosti, zdokonaliť schopnosť vytvorenia kresby, ako základu vizuálnej komunikácie. Vybaviť študenta zručnosťou a technikou, ktorá mu umožní transformáciu 3D priestoru na 2D, pochopiť anatómiu ľudského tela, vyjadrenie priestoru a plastiky natoľko, aby bol schopný preniesť svoju priestorovú predstavu v kontexte sochárskej tvorby na papier. Získať vedomosti, zručnosti a sebadôveru, potrebnú pre zlepšenie svojho vlastného výtvarného úsilia ako aj záznamu myšlienok a pocitov. Zlepšenie kresebných schopností v kontexte špecifickej umeleckej disciplíny.

Magisterské štúdium.

Rozvíjanie a zdokonaľovanie skúseností získaných v bakalárskom štúdiu s väčším dôrazom na experiment. Individuálny program, zameraný priamo na voľnú tvorbu študenta. Špecifický program pre študentov, ktorí cítia potrebu v ďalšom napredovaní v predmete kresba, ktorá sa stáva doménou ich vlastnej tvorby, orientácia na umeleckú činnosť a jej zameranie po ukončení štúdia.

Kresba pre sochu, objekt, inštaláciu

Vedúci ateliéru