Kresba pre sochu, objekt, inštaláciu

Vytváranie priestoru pre profesionálny vzťah ku kresbe.

kresba
Marek Goliáš: kresba.
kresba
Michal Dvorský: kresba.
kresba
Martin Schwarz: kresba.
kresba
Jozef Vančo: kresba.
kresba
Emil Softič: kresba.

Bakalárske štúdium.

Cieľom štúdia je pochopiť základný jazyk umenia kresby, ktorej princípy sa objavujú v každom druhu výtvarnej umeleckej činnosti, zdokonaliť schopnosť vytvorenia kresby, ako základu vizuálnej komunikácie. Vybaviť študenta zručnosťou a technikou, ktorá mu umožní transformáciu 3D priestoru na 2D, pochopiť anatómiu ľudského tela, vyjadrenie priestoru a plastiky natoľko, aby bol schopný preniesť svoju priestorovú predstavu v kontexte sochárskej tvorby na papier. Získať vedomosti, zručnosti a sebadôveru, potrebnú pre zlepšenie svojho vlastného výtvarného úsilia ako aj záznamu myšlienok a pocitov. Zlepšenie kresebných schopností v kontexte špecifickej umeleckej disciplíny.

Magisterské štúdium.

Rozvíjanie a zdokonaľovanie skúseností získaných v bakalárskom štúdiu s väčším dôrazom na experiment. Individuálny program, zameraný priamo na voľnú tvorbu študenta. Špecifický program pre študentov, ktorí cítia potrebu v ďalšom napredovaní v predmete kresba, ktorá sa stáva doménou ich vlastnej tvorby, orientácia na umeleckú činnosť a jej zameranie po ukončení štúdia.

Kresba pre sochu, objekt, inštaláciu