Registrácia EPCA a EUCA

Manuály pre zber, kategorizáciu, evidenciu a archiváciu publikačných a umeleckých aktivít vysokoškolských pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov.

Zber, kategorizácia, evidencia a archivácia publikačných a umeleckých aktivít vysokoškolských pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov sa uskutočňuje v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR platnej od 1. januára 2013.

Jednotný postup pri zbere, organizácii práce, pri registrovaní a vykazovaní publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov autorov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave upravujú

Na stiahnutie

Interné pokyny VŠVU na zber a spracovanie údajov o publikačnej a umeleckej činnosti 2015PDF, 247 KB

Povinnosť evidovať publikačnú a umeleckú činnosť v Akademickej knižnici VŠVU v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. a Interných pokynov VŠVU na zber a spracovanie údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zo dňa 29. mája 2015 patrí k základným povinnostiam pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov VŠVU dennej formy štúdia a od roku 2019 aj v externej forme štúdia. Autori sú povinní dodávať podklady pre evidenciu svojej publikačnej a umeleckej činnosti priebežne počas celého roka. Za správnosť kategórie zodpovedá autor.

V prípade otázok kontaktujte pracovníčku zodpovednú za EPCA a EUCA:

Evidencia publikačnej činnosti – manuál

 • Pre odoslanie vyplneného formulára EPCA je potrebné vyplniť všetky polia, inak sa formulár nebude dať odoslať.
 • Relevantnú kolónku označiť x, číslicou, textom.
 • Ak údaj pre kolónku nie je, napísať nie alebo 0.
 • Údaje vyplňujte s diakritikou!
 • Dokumenty treba fyzicky doručiť do AK na kontrolu.
 • Pre kategóriu A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) je potrebné dodať v elektronickej podobe podklady na dokladovanie v Centrálnom registri, pre ostatné dokumenty je potrebné dodať podklady pre archiváciu v knižnici.
 • Evidencia a priradenie kategórie evidovanej publikačnej činnosti sa riadi podľa dokumentu:

Na stiahnutie

Príloha č. 1 – Kategórie publikačnej činnostiPDF, 182 KB

a zároveň Metodickým pokynom EPCA 2021 vydaným CVTI SR.

 • Základné pojmy pre evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti sú zadefinované v dokumente:

Na stiahnutie

Príloha č. 4 – Definície základných pojmovPDF, 137 KB

Formuláre na stiahnutie

Evidencia umeleckej činnosti – manuál

 • Pre odoslanie vyplneného formulára EUCA je potrebné vyplniť všetky polia, inak sa formulár nebude dať odoslať.
 • Relevantnú kolónku označiť x, číslicou, textom.
 • Ak údaj pre kolónku nie je, napísať nie alebo 0.
 • Údaje vyplňujte s diakritikou!
 • Dokumentáciu na dokladovanie a archiváciu je potrebné zaslať prednostne v elektronickej podobe na adresu  alebo v tlačenej podobe (doručiť bezprostredne do knižnice). Musí z nej byť jednoznačne identifikovateľné dielo, autorstvo alebo účasť autora.
 • Dokumentácia sa vkladá do Centrálneho registra ako súčasť záznamu umeleckej činnosti. Akceptované sú  formáty príloh: PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF a GIF, prednostne sa odporúča PDF – s obmedzením veľkosti vkladaného súboru do 5 MB. Informácia uvedená na internete - príslušná webová stránka sa nasníma ako screenshot. Nasnímané podklady z periodickej a neperiodickej tlače musia obsahovať aj údaje, pomocou ktorých možno jednoznačne identifikovať ich súvislosť so zaevidovaným výstupom, t. j. titulný list publikácie, tiráž a obsah. Bez tejto dokumentácie nemôže byť umelecká činnosť zaevidovaná v Centrálnom registri.
 • Evidencia a priradenie kategórie evidovanej umeleckej činnosti sa riadi podľa dokumentu:

Na stiahnutie

Príloha č. 2 – Kategórie umeleckej činnostiPDF, 147 KB

a zároveň Metodickým pokynom EUCA 2021 vydaným CVTI SR.

 • Základné pojmy pre evidenciu umeleckej a publikačnej činnosti sú zadefinované v dokumente

Na stiahnutie

Príloha č. 4 – Definície základných pojmovPDF, 137 KB

Formuláre na stiahnutie

Metodické pokyny:

Metodické pokyny CVTI pre EPCA 2021

Metodické pokyny CVTI pre EUCA 2021

Na stiahnutie