Umelecká rada

Umelecká rada VŠVU je poradný a schvaľovací orgán akademickej samosprávy, ktorého postavenie určuje zákon o vysokých školách. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých VŠVU uskutočňuje vzdelávaciu, umeleckú, vedeckú, výskumnú, vývojovú, kultúrnu alebo ďalšiu tvorivú činnosť. melecká rada má dvadsaťjeden členov. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov sú osoby, ktoré nie sú členmi Akademickej obce VŠVU. Predsedom Umeleckej rady VŠVU je rektor.

Predseda:

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
chránený e-mail
chránený e-mail

Interní členovia:

prof. Ivan Csudai, akad. mal.
csudai@vsvu.sk

prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
chránený e-mail

doc. Pavel Choma, akad. mal.
chránený e-mail

prof. Róbert Jančovič, akad. mal.
02 6829 9529
chránený e-mail

prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
chránený e-mail

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
02 594 285 05 klapka: 405
chránený e-mail
chránený e-mail

prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
chránený e-mail

prof. Ilona Németh, DLA
ilonanemethilona@gmail.com

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
chránený e-mail

prof. Júlia Sabová, akad. mal.
chránený e-mail

prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho
chránený e-mail

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
chránený e-mail

prof. PhDr. Marián Zervan, CSc.
chránený e-mail

Externí členovia:

prof. Peter Čanecký

prof. Daniel Fischer, akad. mal.
fischer.d@zoznam.sk

prof. PhDr. Ivan Gerat, PhD.

prof. Mgr. Milota Havránková

Mgr. Gabriel Hushegyi

prof. Petr Siegl