Umelecká rada

Umelecká rada VŠVU je poradný a schvaľovací orgán akademickej samosprávy, ktorého postavenie určuje zákon o vysokých školách. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých VŠVU uskutočňuje vzdelávaciu, umeleckú, vedeckú, výskumnú, vývojovú, kultúrnu alebo ďalšiu tvorivú činnosť. melecká rada má dvadsaťjeden členov. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov sú osoby, ktoré nie sú členmi Akademickej obce VŠVU. Predsedom Umeleckej rady VŠVU je rektor.

Predsedkyňa:

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektor@vsvu.sk, koklesova@vsvu.sk
00421 02 5942 8517

Interní členovia:

Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.

Prof. Ladislav Čarný, akad. mal.

Prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.

Doc. Pavol Choma, akad. mal.

Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.

Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

Prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

Prof. Ilona Németh, DLA

Prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.

Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia:

Doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD.

Prof. M.A. Jan Němeček

doc. MgA Adam Pokorný, PhD. 

Prof. Rudolf Sikora

Doc. MgA. Tomáš Vaněk

Tajomníčka Umeleckej rady VŠVU

Mgr. Marta Latečková
lateckova@vsvu.sk
00421 02 5942 8501