Správna rada

Správna rada Vysokej školy výtvarných umení je orgán, ktorý bol ustanovený na základe zákona o vysokých školách. Jej poslaním je uplatňovať a presadzovať verejný záujem VŠVU najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy. Jej postavenie, pôsobnosť a kompetencie sú dané zákonom, štatútom VŠVU a štatútom Správnej rady. Správna rada má štrnásť členov, z ktorých iba dvaja sú zástupcami VŠVU.

Predseda:

Ing. arch. Juraj Šujan

Podpredseda:

Juraj Heger

Členovia:

prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch.
Dipl. Ing. Robert Baumgartner
Ing. Roman Fečík
Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Mgr. art. Michal Huštaty
PhDr. Ivan Jančár
Mgr. art. Martin Knut
Ing. arch. Ingrid Konrad
Mgr. Alexandra Kusá, Phd.
Ing. Jozef Maculák
prof. Júlia Sabová, akad. mal.
Mgr. Pavol Weiss