Typolab

Typolab
Typolab
Typolab
Typolab
Typolab
Typolab
Typolab
Typolab
Typolab
Typolab
Typolab

Typolab je určený študentom diplomového bakalárskeho ročníka a študentom magisterského štúdia. Je zameraný na publikačný dizajn, typografiu, dizajn písma a tvorbu nových koncepčných postupov pri organizácii a formovaní informácie v súčasnom sociálnom a kultúrnom kontexte. Ateliér aktívne podnecuje k diskusii a úvahám. Poskytuje kontext založený na rozširovaní vedomostí z najaktuálnejších teórií humanitných vied. Je zameraný na osobnostný rozvoj, autonómny a zvedavý prístup k dizajnu pri riešení komplexnejších projektov (návrh písmovej rodiny, experimentálna typografia, atď.), kde je študent motivovaný riešiť otázky súvisiace s analyzovaným obsahom a je aktívne povzbudzovaný vytvoriť si k nemu svoj vlastný postoj. Konzultácie ho naučia zaujať kritický prístup a prevziať zodpovednosť za zvolené východiská, medzitým mu pomáhajú dať podobu svojim predstavám. Magisterský výukový program si kladie za cieľ vychovávať takých absolventov, ktorí môžu prispieť k rozvoju v odbore dizajnu písma a typografie, a sú pripravení využiť svoju prácu a naučené poznatky tak, aby sa aktívne zapájali do verejnej debaty, zaujímali vyhranené prístupy k rôznym médiám, v ktorých sa budú vyjadrovať svojim vlastným vizuálnym jazykom. V procese štúdia prebiehajú autonómne kurzy a workshopy, ktoré vedú externí špecialisti. Ich obsah a zameranie sa líši v každom jednotlivom semestri. Rovnako ateliér navštevujú odborníci nielen z oblasti tvorby písma a typografie, ale aj teoretici umenia a filozofie, ktorí sú pozývaní na základe aktuálne riešenej problematiky. Výsledkom magisterského štúdia je autorský projekt, ktorý v sebe kombinuje nahromadené vedomosti a stratégie z oblasti typografie a tvorby písma a jeho prezentácia širšej verejnosti vo forme výstavnej inštalácie.