Prípravný kurz vizuálnej komunikácie

Prípravný kurz grafického dizajnu je ateliér určený pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia VŠVU. V priebehu zimného semestra prebiehajú dva po sebe nasledujúce prípravné kurzy zložené zo študentov s rôznym odborným zameraním. V rozmedzí 6 – 7 týždňov sú študenti vystavení hľadaniu odpovedí na otázky súvisiace s najdením optimálneho média na spracovanie ideí v intenciách grafického dizajnu a jeho vyjdrovacích prostriedkov. Cieľom je i nadväznosť na vlastný odbor, konfrontácia grafického dizajnu a vlastného odboru. Dôležitou súčasťou práce je osvojenie si základov práce s bitmapou a vektorom ako aj textovými informáciami predovšetkým technického charakteru, ktoré sú často využivané študentami rôznych odborov aj v ďalšom pôsobení na škole. Tretí prípravný kurz je určený pre študentov Katedry vizuálnej komunikácie. Tak ako v predchádzajúcich kurzoch, je cieľom kurzu rozvíjať zručnosti dôležité pre ďalší profesný rast na katedre. Zadania sú koncipované s ohľadom na potrebu získania zručností pri práci s textom a obrazom. Počas 3. prípravného kurzu tiež prichádza k stmeleniu klolektívu, a to obsahom tém ako aj prostredníctvom účasti na workshopoch. Pri socializácii študentov v rámci katedry je možné ich zapojenie do diania na katedre participáciou na aktuálnych témach realizovaných v jednoltlivých ateliéroch KVK.