Ateliér Identita

Natalia Sheveleva – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Karolína Brenkusová – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Dominik Šarlina – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Valentyna Kazaková – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Silvia Kováčová – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Kristína Uličná – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Vitória Vičíková – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Linda Pavelková – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Adriana Mišková – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Miriam Vyšňovská – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Andrea Kunšteková – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Viktor Hermanský – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Viktor Hermanský – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Prieskum – zima – 2017 Fes Anča

Ateliér je zameraný na oblasť navrhovania a realizácie vizuálnej identity (VI) s dôrazom na koncept – obsah – formu – aplikáciu – prezentáciu. Skúmame jej obsahové a formálne možnosti, parametre jej mediálneho rozsahu a efektívnosť komunikačného dosahu. Navrhujeme inovatívne riešenia a nachádzame priestor pre jej začlenenie do komunikačných stratégií. Počas kreatívneho spracovania jednotlivých projektov si študenti osvoja analytické, kritické a tvorivé myslenie a získajú materiálovo-technické a technologické zručnosti, čím posilňujú svoje kompetencie do ďalšieho pôsobenia v dizajnérskej praxi.Študijné úlohy sú zadávané v týchto oblastiach: 

  • vizuálna identita produktu(výrobok, služba – obalový dizajn, promo, propagácia, reklamná kampaň, atď.)
  • vizuálna identita firmy / organizácie / inštitúcie(firmy a spoločnosti zaoberajúce sa výrobou a službami, spoločenské organizácie a inštitúcie, atď.),
  • vizuálna identita podujatia(výstavy, veľtrhy, festivaly, hudobné, divadelné a filmové predstavenia, spoločenské akcie, atď.).

Obsah bakalárskeho štúdia:

2. semester: Vizuálna identita produktu 

Úlohy sú zamerané na riešenie obsahových a vizuálnych konceptov VI s ich aplikáciou do širších komunikačných stratégií. Výstupy štúdia sa pohybujú v mediálnom rozsahu od printu po multimédiá. Témou študijných úloh sú zadania v oblasti VIproduktu (výrobok/služba : obalový dizajn + promo/propagácia, resp. komunikačná stratégia, reklamná kampaň, atď.)Tieto hlavné úlohy sú v priebehu semestra podporované kooperáciou s FormLabom a menšími zadaniami a workshopmi, vo vopred určenom poradí a časovom harmonograme.

5. semester: Vizuálna identita firmy, inštitúcie, podujatia

Úlohy majú charakter komplexného zadania kreatívneho riešenia obsahových a vizuálnych konceptov VI a ich aplikáciou do širších komunikačných stratégií. Výstupy štúdia sa pohybujú v mediálnom rozsahu od printu po multimédiá. Počas spracovania študijných projektov v ateliéri a laboratóriu si študent osvojí základy výskumných metód a tvorivých postupov.

Témami študijných úloh sú zadania väčšieho rozsahu v oblasti VIfirmy, organizácie alebo inštitúcie (firmy a spoločnosti zaoberajúce sa výskumom, vývojom, výrobou alebo službami, spoločenské organizácie, kultúrne inštitúcie, atď.),či VIpodujatia (spoločenské a kultúrne akcie, výstavy, veľtrhy, festivaly, hudobné, divadelné a filmové predstavenia, iné formy prezentácie, atď.).Tieto hlavné úlohy sú v priebehu semestra podporované kooperáciou s MediaLabom či menšími zadaniami a workshopmi, vo vopred určenom poradí a časovom harmonograme.

8. semester: Bakalárska práca

Ateliér Identita si študenti majú možnosť zvoliť pre vypracovanie záverečnej práce v oblasti vizuálnej identity produktu, firmy, inštitúcie alebo podujatia. Tematické zameranie a ďalšie špecifiká bakalárskej práce pedagóg individuálne konzultuje s každým študentom a v konečnom rozhodnutí je výsledkom ich vzájomnej dohody.

Obsah magisterského štúdia:

1. – 2. semester: Autorský výber témy v oblasti vizuálna identita 

Počas prvého roka štúdia na magisterskom stupni, majú študenti možnosť zvoliť si tematické zameranie projektových úloh, s dôrazom na ich tvorivé spracovanie a skúmanie ich komunikačného dosahu a dopadu v širších spoločenských súvislostiach – s ohľadom na odborné, kultúrne, sociálne, ekologické, environmentálne, ekonomické a ďalšie zretele. Časový plán kreatívneho spracovania zadania môže pozostávať z dvoch uzavretých etáp realizácie projektu, pričom každá z nich je prezentovaná v rámci príslušného semestra. 

3. – 4. semester: Diplomová práca 

Počas druhého roka štúdia diplomant pracuje na teoretickej a praktickej časti záverečnej práce, v ktorej zužitkuje skúsenosti z predchádzajúcich rešeršov a kreatívnej práce v prvom ročníku magisterského štúdia. Tematické zameranie diplomovej práce školiteľ v predstihu individuálne konzultuje s každým diplomantom a v konečnom rozhodnutí je výsledkom ich vzájomnej dohody.

prof. akad. mal. Stanislav Stankoci
Mgr. art. Ondrej Gavalda
Mgr. art. Peter Nosáľ