Ateliér Sklo

Filip Placko – Druhý ročník, bakalársky stupeň
Marta Vjatráková – Druhý ročník, bakalársky stupeň
Peter Ďuriš – Prvý ročník, magisterský stupeň
Patrícia Šichmanová – Tretí ročník, bakalársky stupeň
Marta Vjatráková – Tretí ročník, bakalársky stupeň
Milan Opálka – odborný asistent
Milan Opálka – odborný asistent
Milan Opálka – odborný asistent
Pavol Macho – odborný asistent
Pavol Macho – odborný asistent
Pavol Macho – odborný asistent
Patrik Illo – vedúci ateliéru
Patrik Illo – vedúci ateliéru
Patrik Illo – vedúci ateliéru
Patrik Illo – vedúci ateliéru
Michal Lacko – Prvý ročník, magisterský stupeň
Kristína Ligacová – Prvý ročník, bakalársky stupeň
Filip Placko – Magisterská diplomová práca
Ján Barkóci – Tretí ročník, bakalársky stupeň
Marta Matejková – Prvý ročník, magisterský stupeň
Marta Matejková – Magisterská diplomová práca
Marta Matejková – Magisterská diplomová práca

Počas bakalárskeho štúdia sa kladie dôraz na pravidelné konzultácie s pedagógom, pri ktorých sa zdôrazňuje prepojenie filozofie a technológie pri navrhovaní a tvorbe semestrálnych zadaní. Študent sa postupne oboznámi – a to teoreticky i prakticky – so všetkými základnými sklárskymi technológiami (brúsenie, tavenie, fúkanie a hutnícke spracovanie skla, maľba atdˇ.), nadobudne všeobecný prehľad z dejín umenia a dizajnu (najmä dejiny voľnej aj dizajnérskej sklárskej tvorby).

Študent postupne absolvuje navrhovanie individuálneho skleneného úžitkového artefaktu, sériovo vyrábaného produktu pre technológiu konkrétnej sklárne, architektonické riešenie priestoru/interiéru. Pri projektoch, ktoré sa realizujú externe v sklárskych podnikoch, je podstatná komunikácia s odborníkmi – technológom výroby, sklárskym majstrom.

Pri zadaniach, ktoré spadajú do oblasti voľného umenia, sa kladie dôraz na individuálny prístup študenta k zadanej téme, na jeho maximálnu myšlienkovú, materiálnu a technologickú otvorenosť – sklo ako médium je len jedným z možných materiálov.

Výučba v ateliéri Sklo reaguje na aktuálne dianie v oblasti sklárskeho úžitkového sklárskeho umenia a dizajnu, opiera sa o poznatky z histórie odboru. Je prispôsobená individuálnym požiadavkám konkrétnych študentov. Je flexibilná, aby študentov neobmedzovala, ale aby im naopak pomohla pri hľadaní ich vlastného umeleckého štýlu.

Študentom na magisterskom stupni je po konzultácii s pedagógom odporučená špecializácia na voľnú alebo úžitkovú sklársku tvorbu.

a) Voľná tvorba – dôraz kladený na intelektuálnu stránku tvorby

  • Otvorenosť voči rôznym umeleckým i „neumeleckým“ vplyvom, výtvarným stratégiám a médiám.
  • Sklo ako médium je len jedným z možných materiálov.

b) Úžitková tvorba – tvorba inteligentných úžitkových predmetov

  • Projekty pre konkrétnych výrobcov s jasnými dizajnérskymi, marketingovými a obchodnými zámermi, aby sa výsledné produkty mohli zaradiť do produktového portfólia konkrétnych sklárskych firiem.

Cieľom magisterského štúdia je pripraviť študenta na dráhu profesionálneho výtvarníka a dizajnéra.