Prípravný kurz sochy

Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Adam Siekel – Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Katarína Knežníková – Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Anna Juhárová – Prípravný kurz sochy
Anna Juhárová – Prípravný kurz sochy
Anna Juhárová – Prípravný kurz sochy
Silvia Gálová – Prípravný kurz sochy
Tatiana Miháliková – Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Alina Sokolová – Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy

Prípravný kurz sochy je súčasťou študijného programu študijného odboru SOCHA, OBJEKT, INŠTALÁCIA na Vysokej  škole výtvarných umení v Bratislave. Študenti prvého ročníka absolvujú dva kurzy počas zimného semestra na iných katedrách podľa vlastného výberu a letný semester absolvujú už na vlastnej katedre. Štúdiom na iných oddeleniach získajú študenti poznatky z iných umeleckých odvetví, vyskúšajú si iné prístupy, postupy a procesy. Takisto majú možnosť sa intenzívnejšie stretávať a komunikovať so spolužiakmi z iných katedier. 

Prvá časť kurzu, pripravená pre študentov z inej ako sochárskej katedry, ponúka možnosť oboznámiť sa so základmi a hlavnými princípmi sochárskej tvorby. Zadaná téma reaguje na aktuálne dianie v súčasnom výtvarnom umení, kde sú bežné interdisciplinárne presahy. 

Modelovanie je základnou súčasťou sochárskej gramotnosti. Študenti modelujú podľa skutočnosti najrozličnejšie predmety a objekty v rôznych mierkach. Sadrová jednoduchá forma a odlievanie do sadry je ďalších krokom v procese tvorby sochárskeho diela. Ďalej sa teoreticky dozvedajú o možnostiach prípravy a využitia sadrového odliatku pre odlievanie do bronzu, realizáciu v kameni alebo iných definitívnych materiáloch.

V druhej časti kurzu študenti na základe nových skúseností vytvárajú na danú tému voľné priestorové kompozície. Sochou môže byť od šesťdesiatych rokov minulého storočia všetko. Projekt ponúka široký priestor a slobodu pri voľbe materiálu a realizácii. Dôraz je kladený na kreativitu študenta a na jeho schopnosti zvládnuť zadanú tému sochárskym stvárnením. 

Súčasťou kurzu je krátka rýchla reakcia na danú tému, alebo týždňový spoločný projekt študentov, ktoré nabádajú ku komunikácii, flexibilite a rýchlej reakcii. A takisto prezentácie o zaujímavých slovenských či svetových autoroch a autorkách.

Na študentov sochárskej katedry, ktorí sa kurzu zúčastnia v letnom semestri sú kladené vyššie požiadavky a nároky, či sa to týka modelovania, odlievania (je možnosť pracovať so silikónovou formou) aj výsledného projektu. Dve krátke zadania dopĺňajú celosemestrálny kurz.

Nezanedbateľnou súčasťou kurzu sú teoretické poznatky z dejín umenia a najmä z dejín sochárstva, s ktorými sa študenti oboznamujú súčasne s prebiehajúcou praktickou prácou. Tieto základné praktické a teoretické poznatky majú prehĺbiť a obohatiť ich znalosti a pripraviť pre ďalšie štúdium na VŠVU.

Výsledky tvorivej práce v kurzoch sú prezentované na konci každého kurzu. Táto prezentácia je v procese štúdia veľmi dôležitá. Študenti majú možnosť konfrontovať výsledky svojej tvorivej práce s kolegami, s výtvarníkmi, pedagógmi a pred verejnosťou, najmä počas prieskumu a dní otvorených dverí na VŠVU na konci zimného aj letného semestra.

Jednou z hlavných úloh kurzu je povzbudenie a motivovanie študentov na ich ceste za umením a poskytnutie kvalitných základov pre ich ďalšie štúdium a tvorbu.

Mira Podmanická