Prípravný kurz sochy

2. kurz, modelovanie podľa skutočnosti, téma: Krajina
2. kurz, téma: Krajina
2. kurz, téma: Krajina
2. kurz, téma: Krajina
2. kurz, téma: Krajina
2. kurz, téma: Krajina
2. kurz, téma: Krajina, Land Art Workshop
2. kurz, téma: Krajina, Land Art Workshop
1. kurz, téma: Proces
1. kurz, téma: Proces
1. kurz, téma: Proces
1. kurz, téma: Proces
1. kurz, téma: Proces
1. kurz, téma: Proces
1. kurz, téma: Proces, spoločná práca 11 krokov

Prípravný kurz sochy je súčasťou študijného programu študijného odboru SOCHA, OBJEKT, INŠTALÁCIA na Vysokej  škole výtvarných umení v Bratislave. Študenti prvého ročníka absolvujú dva kurzy počas zimného semestra na iných katedrách podľa vlastného výberu a letný semester absolvujú už na vlastnej katedre. Štúdiom na iných oddeleniach získajú študenti poznatky z iných umeleckých odvetví, vyskúšajú si iné prístupy, postupy a procesy. Takisto majú možnosť sa intenzívnejšie stretávať a komunikovať so spolužiakmi z iných katedier. 

Prvá časť kurzu, pripravená pre študentov z inej ako sochárskej katedry, ponúka možnosť oboznámiť sa so základmi a hlavnými princípmi sochárskej tvorby. Zadaná téma reaguje na aktuálne dianie v súčasnom výtvarnom umení, kde sú bežné interdisciplinárne presahy. 

Modelovanie je základnou súčasťou sochárskej gramotnosti. Študenti modelujú podľa skutočnosti najrozličnejšie predmety a objekty v rôznych mierkach. Sadrová jednoduchá forma a odlievanie do sadry je ďalších krokom v procese tvorby sochárskeho diela. Ďalej sa teoreticky dozvedajú o možnostiach prípravy a využitia sadrového odliatku pre odlievanie do bronzu, realizáciu v kameni alebo iných definitívnych materiáloch.

V druhej časti kurzu študenti na základe nových skúseností vytvárajú na danú tému voľné priestorové kompozície. Sochou môže byť od šesťdesiatych rokov minulého storočia všetko. Projekt ponúka široký priestor a slobodu pri voľbe materiálu a realizácii. Dôraz je kladený na kreativitu študenta a na jeho schopnosti zvládnuť zadanú tému sochárskym stvárnením. 

Súčasťou kurzu je krátka rýchla reakcia na danú tému, alebo týždňový spoločný projekt študentov, ktoré nabádajú ku komunikácii, flexibilite a rýchlej reakcii. A takisto prezentácie o zaujímavých slovenských či svetových autoroch a autorkách.

Na študentov sochárskej katedry, ktorí sa kurzu zúčastnia v letnom semestri sú kladené vyššie požiadavky a nároky, či sa to týka modelovania, odlievania (je možnosť pracovať so silikónovou formou) aj výsledného projektu. Dve krátke zadania dopĺňajú celosemestrálny kurz.

Nezanedbateľnou súčasťou kurzu sú teoretické poznatky z dejín umenia a najmä z dejín sochárstva, s ktorými sa študenti oboznamujú súčasne s prebiehajúcou praktickou prácou. Tieto základné praktické a teoretické poznatky majú prehĺbiť a obohatiť ich znalosti a pripraviť pre ďalšie štúdium na VŠVU.

Výsledky tvorivej práce v kurzoch sú prezentované na konci každého kurzu. Táto prezentácia je v procese štúdia veľmi dôležitá. Študenti majú možnosť konfrontovať výsledky svojej tvorivej práce s kolegami, s výtvarníkmi, pedagógmi a pred verejnosťou, najmä počas prieskumu a dní otvorených dverí na VŠVU na konci zimného aj letného semestra.

Jednou z hlavných úloh kurzu je povzbudenie a motivovanie študentov na ich ceste za umením a poskytnutie kvalitných základov pre ich ďalšie štúdium a tvorbu.

Mira Podmanická