Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie

Barbora Němečková – Tablo devínskych hasičov, stav pred reštaurovaním
Barbora Němečková – Tablo devínskych hasičov, stav pred reštaurovaním – detail
Barbora Němečková – Tablo devínskych hasičov, stav počas reštaurovania
Barbora Němečková – Tablo devínskych hasičov, stav počas reštaurovania
Pastel pred reštaurovaním
Pastel pred reštaurovaním – UV výskum
Pastel pred reštaurovaním – detail okraju
Pastel pred reštaurovaním – meranie Ph
Pastel pred reštaurovaním – detail kolónie spór
Zuzana Machatová – Litografia pred reštaurovaím
Zuzana Machatová – Litografia po reštaurovaí, Ateliér reštaurovania diel na papieri a fotografie

Bakalárske štúdium

Hlavnou náplňou bakalárskeho štúdia je získanie základných praktických zručností a vedomostí pri reštaurovaní diel vytvorených na papieri. V rámci cvičení absolvujú študenti prvé kroky pri práci s médiom papiera ako podložky, pochopením jeho sekundárnosti, pokiaľ ide o dôležitosť pri pohľade na pamiatku v symbióze so samotným dielom. Pochopenie štruktúry, zloženia, charakteru, funkčnosti a povahy papiera vo vzťahu k dielu na ňom vytvorenom a ich vzájomného ovplyvňovania sa.

Oboznámenie sa so všetkými základnými technologickými a reštaurátorskými postupmi používanými v tejto reštaurátorskej špecializácii. Postupnými krokmi doviesť študenta k poznaniu jednotlivých procesov ich vzájomné sa ovplyvňovanie sa vplyv na pamiatku a princíp reverzibility materiálov a cieľavedomé vedenie študentov ku kreatívnemu prístupu pri realizácii konkrétnej reštaurátorskej práce, uvedomenie si celé spektrum možností a pochopenie ich variability pri každom jednotlivom umeleckom diele. Zmysluplný výskum, dokumentácia a prezentácia študenta pred širším auditóriom katedry. Dôraz je kladený na reverzibilitu jednotlivých reštaurátorských operácii.

Študenti si osvojujú teóriu, že stav diel po reštaurovaní nie je závislý od schematických postupov, ale od študentovej schopnosti v procese reštaurovania kreatívne kombinovať získané vedomosti tak technologické ako aj teoretické. Zámerom je docieliť u študenta schopnosť samostatne vedieť vykonať a vyhodnotiť reštaurátorský výskum, na základe ktorého nadobudne schopnosť samostatne pripraviť zámer na reštaurovanie pred samotnou realizáciou. V štádiu výskumu sú študenti vedení ku schopnosti komunikovať a spolupracovať z externými odbornými špecializovanými pracoviskami zaoberajúcimi sa hlbším skúmaním jednotlivých materiálov.

V závere štúdia na bakalárskej diplomovej práci je pozornosť študentov sústredená na rozšírenie si vedomostí a zručností pri reštaurovaní vodou reverzibilných farebných materiálov. Dôraz sa kladie na prácu na viacerých pamiatkach súčasne a hlavne na ich diferenciáciu v zadaniach, pokiaľ ide o poškodenia a tak isto o materiáll použitý pri ich tvorbe. Študenti sa oboznamujú nielen s grafickými technikami, ale postupne spoznávajú všetky bežne používané materiály pri tvorbe a dotváraní umeleckých diel, ako sú akvarel, tempera, quache, kresba uhľom, perom alebo iným kresbovým materiálom. Pozornosť je sústredená na výskum farebných materiálov, vplyv degradácie papiera na ich luminiscenciu, ich degradáciu a eliminovanie týchto vplyvov.

Hlavný dôraz je kladený na záverečné výtvarné vyhodnotenie a scelenie diela – retuš. Študenti sú vedení k zodpovednosti a hlavne k samostatnosti.

Magisterské štúdium

Podmienkou prijatia je absolvovanie a ovládanie zručností a vedomostí z bakalárskeho štúdia. Štúdium priamo nadväzuje na bakalársky stupeň a zohľadňuje smerovanie študenta, jeho schopnosti. Akceptuje jeho individualitu v špecializácii na jednotlivé tvorivé techniky, na čo sa prikladá dôraz pri výbere diel.

V magisterskom štúdiu študenti pracujú viac samostatne s dôrazom na tvorivý prístup pri kreovaní reštaurátorského zámeru. Pracujú na komplikovanejších zadaniach v prevažnej miere na dielach kombinovaných techník na papieri či už charakteru kolorovaných printových historických diel alebo originálov priamo na papieri :

 • foto-mechanické procesy tlače
 • japonské tlače, maľby, kresby, kaligrafie a tomu zodpovedajúce materiály a techniky
 • tlače na hodvábe
 • technológia maľby na papieri (maliarsky rukopis)
 • dôraz sa kladie na kreativitu pri dopĺňaní chýbajúcich častí diela
 • sušenie diela na voľno, tmelenie, dopĺňanie
 • podlepovanie veľkoformátových diel japonským papierom/plátnom
 • podlepovanie diel na papierovej podložke, celková konsolidácia senzitívnych veľkoplošných diel na papieri (uhoľ, tempera, quache, pastel)
 • technika maľby na papieri, pigmenty, akvarel, tempera, quache, pastel a ich vzájomné kombinovanie
 • reštaurovanie fotografie a filmov
 • reštaurovanie transparentných papierov.

Na začiatku štúdia na magisterskom stupni je pozornosť študentov sústredená na rozšírenie si vedomostí a zručností pri reštaurovaní výtvarných artefaktoch so zmiešanou technologickou podstatou. Dôraz sa kladie na diferenciáciu v zadaniach pokiaľ ide o poškosdenia a tak isto materiál použitý k tvorbe. Študenti dostávajú maximálne tri zadania, s ktorými kontinuálne väčšinou pokračujú v  deviatom semestri. Dôraz je kladený na výskum ako taký, na presnú charakteristiku použitých materiálov tak primárnych ako aj sekundárnych. Všetko v rámci možností a vybavenia ateliéru pri reštaurovaní.

Pozornosť je sústredená na výskum, presnú charakteristiku použitých materiálov tak primárnych, ako aj sekundárnych. Dôležité je vstupovanie historických a etických princípov pri výbere vhodných technologických postupov pri akceptácii štruktúry a podstaty diel.

Reštaurovanie fotografie
Reštaurovanie fotografie je zaradené do programu reštaurovania diel na papierovej podložke a fotografie od roku 2006. Na Slovensku je to veľmi mladá reštaurátorská disciplína.
Na úvod výučby sa študenti oboznámia so stručným historickým prehľadom vývoja fotografie. S dôrazom na pochopenie historických súvislostí, ktoré sú pre reštaurátora veľmi dôležité kôli lepšej identifikácii jednotlivých fotografických procesov.

Hlavný dôraz výučby je na samotnom reštaurovaní fotografií. Výučba techník reštaurovania fotografie, ktoré sú už overené a používané v USA a vo Francúzku, a taktiež výučba iných, menej používaných a experimentálnejších prístupov pri reštaurovaní fotografie formou cvičení alebo len v teoretickej rovine.

Každá fotografická technika je iná a vyžaduje si individuálny prístup, po správnej identifikácii je preto nevyhnutná i znalosť materiálov potrebných na reštaurátorské spracovanie.

Záverečné výtvarné scelenie obrazu – retuš – je veľmi dôležitou súčasťou reštaurovania na našej škole. Jej zvládnutie je jednou z priorít edukačného procesu a preukázalo sa ako veľká výhoda pre neskoršiu prax. Retuš na fotografii je z hľadiska rôznorodosti v histórii použitých materiálov veľmi náročná, preto je pri výučbe kladený dôraz na jej dobré zvládnutie.