Ateliér reštaurovania textilu

Barbora Venclová – Detail tkaniny šiat po reštaurovaní
Barbora Venclová – Detail tkaniny šiat pred reštaurovaním
Dana Fagová – Punt, kópia
Dana Fagová – Punt, originál
Ľubomíra Abrahámová – Originál a kópia čepca

Predmet reštaurovanie historického textilu je vyučovaný len na úrovni magisterského stupňa. Jeho cieľom je osvojenie si postupov reštaurátorského výskumu a samotného reštaurovania, rozšírenie si vedomostí a zručností pri konzervovaní a reštaurovaní historických textílií:

  • vypracovanie reštaurátorského zámeru vzhľadom na charakter diela, rozsah a príčiny poškodenia, vyhodnotenie výskumu a zdôvodnenie najoptimálnejšej alternatívy reštaurátorského postupu
  • vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie. V rámci predmetu reštaurovania textilu sú študenti vedení k individuálnemu prístupu a k riešeniu rôznorodých problémov zadania. Dôležitá je reverzibilita jednotlivých zásahov, spolupráca a konzultácie s historikmi, chemikmi, reštaurátormi…
  • prevzatie, zdokumentovanie a fotografická dokumentácia reštaurovaného predmetu
  • vypracovanie reštaurátorského zámeru, spracovanie reštaurátorského výskumu, jeho vyhodnotenie a zvolenie najoptimálnejšieho spôsobu reštaurovania
  • zvládnutie rôznych postupov čistenia: mokrý proces, suché čistenie, čistenie škvŕn
  • podľa zadania reštaurovanie a konzervovanie plošných a trojrozmerných textílií, jemných materiálov a hodvábnych tkanín, reštaurovanie kobercov a tapisérií
  • dôležitou súčasťou predmetu je štúdium histórie textilu, starých historických techník a strihov, textilných materiálov a väzieb .
  • počas štúdia návšteva vybraných múzeí a depozitov a zoznámenie sa s problematikou vystavovania, uloženia a deponovania zbierkových predmetov
  • účasť sa odborných prednáškach, seminároch, výstavách

Cieľom predmetu reštaurovanie textílií v diplomovom ročníku je samostatné zvládnutie zadania a komplexného procesu reštaurovania. Študenti sú vedení k individuálnemu prístupu a riešeniu rôznorodých problémov. V spolupráci s historikmi – kurátormi muzeálnych zbierok sú na účely diplomových prác vyberané originály s náročnou problematikou, veľkoformátové predmety alebo kolekcie a súbory zbierkových predmetov. Hodnotí sa vypracovanie reštaurátorského výskumu vzhľadom na charakter diela, rozsah a príčiny poškodenia, vyhodnotenie výskumu a zdôvodnenie najoptimálnejšej alternatívy reštaurátorského postupu – vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie a prevedenie samotného reštaurovania. Dôležitá je reverzibilita jednotlivých zásahov, spolupráca a konzultácie s historikmi, chemikmi, reštaurátormi.