Ateliér reštaurovania nástenných malieb

Ateliér reštaurovania nástenných malieb
Ateliér reštaurovania nástenných malieb
Ateliér reštaurovania nástenných malieb
Ateliér reštaurovania nástenných malieb
Ateliér reštaurovania nástenných malieb
Ateliér reštaurovania nástenných malieb
Ateliér reštaurovania nástenných malieb
Ateliér reštaurovania nástenných malieb

Reštaurovanie nástenných malieb má v povnaní s ostatnými špecializáciami svoje vlastné špecifiká, ktoré vyplývajú zo samostatných maliarskych techník, ale hlavne z faktu, že medzi nástennou maľbou a architektúrou je priama spojitosť. Vzhľadom na to treba ošetrenie maľby chápať ako komplexný problém vo v vzájomnej spojitosti s architektúrou, čo kladie zvýšené nároky na výskum pamiatky, samotnú realizáciu reštaurovania a metodicko-pamiatkarskú problematiku. Výučba sa realizuje mimo školských ateliérov, v teréne.

Program štúdia je v prvej fáze výučby orientovaný na reštaurátorský výskum nástennej maľby s poukazom na jej spätosť s architektúrou. V druhej fáze je pozornosť upriamená na vlastnú reštaurátorskú realizáciu nástennej maľby. V magisterskom štúdiu sa dôraz kladie na problematiku koncepčne náročnejších reštaurátorských projektov, kde poslucháč musí preukázať schopnosť vlastnej cesty pri riešení zložitých technických a výtvarných problémov.