Ateliér reštaurovania drevenej sochy

Diana Čechová – Mních, Katedrála Sv. Emeráma v Nitre, stav pred reštaurovaním
Diana Čechová – Mních, Katedrála Sv. Emeráma v Nitre, stav pred reštaurovaním
Diana Čechová – Mních, Katedrála Sv. Emeráma v Nitre, stav pred reštaurovaním
Diana Čechová – Mních, Katedrála Sv. Emeráma v Nitre, stav pred reštaurovaním
Dušana Dubovcová – Mních, Katedrála Sv. Emeráma v Nitre, polovičné čistenie
Dušana Dubovcová – Mních, Katedrála Sv. Emeráma v Nitre, polovičné čistenie
Dušana Dubovcová – Mních, Katedrála Sv. Emeráma v Nitre, polovičné čistenie
Dušana Dubovcová – Mních, Katedrála Sv. Emeráma v Nitre, stav pred reštaurovaním
Dušana Dubovcová – Mních, Katedrála Sv. Emeráma v Nitre, stav pred reštaurovaním
Dušana Dubovcová – Mních, Katedrála Sv. Emeráma v Nitre, stav pred reštaurovaním
Ronald Doboš – Adorujúci anjel, stav pred reštaurovaním
Ronald Doboš – Adorujúci anjel, stav po reštaurovaní

Reštaurovanie je veľmi špecifický odbor a z toho vyplýva aj koncepcia výučby. Reštaurovaním pamiatok zachraňujeme naše kultúrne dedičstvo, a preto je cieľom štúdia naučiť študentov vedieť objektívne posúdiť stav pamiatky a určiť správny spôsob reštaurovania pre jej záchranu, aby nedošlo k deštrukcii diela, a nadobudnúť remeselné a výtvarné zručnosti potrebné pre výkon tohto povolania. Štúdium reštaurovania drevených polychrómovaných sôch a oltárnej architektúry je špecifické tým, že hlavne pri architektúre sa stretávame aj so stolárskou problematikou (samotné zloženie oltára, osadenie sôch atď.), z toho dôvodu sú nevyhnutné znalosti aj z tejto oblasti. Vhodné pre študentov je dopĺňať výučbu exkurziami po pamiatkach, ktoré boli alebo sú reštaurované na Slovensku, prípadne v zahraničí, aby videli rôzne prístupy k reštaurovaniu priamo v praxi.

Bakalárske štúdium

Študenti sa učia reštaurovať na konkrétnych pamiatkach z galérii, múzeí a kostolov pod pedagogickým dohľadom. Počas bakalárskeho štúdia nadobudnú základné praktické znalosti a teoretické vedomosti potrebné na reštaurovanie. Každá pamiatka si vyžaduje špecifický prístup s ohľadom na jej ďalšie využitie. V prvom rade vykonajú komplexný reštaurátorský výskum, ktorý zahŕňa nedeštruktívne, ako aj deštruktívne metódy. Nevyhnutná je spolupráca s metodikom reštaurovania, chemikom. Po vyhodnotení výskumu a návrhu na reštaurovanie študent pristúpi k samotnému reštaurovaniu. Študenti sa oboznámia s materiálmi potrebnými na reštaurovanie. Pri výbere materiálov sa kladie dôraz na reverzibilitu. Postupne si vyskúšajú historické technológie používané na úpravu sôch a oltárnej architektúry. Neoddeliteľnou súčasťou výučby je technologická kópia v dreve. Študenti si zdokonaľujú zručnosti nadobudnuté už počas predchádzajúceho štúdia (sekanie kópie pomocou bodovacieho strojčeka). Okrem kópie v materiáli absolvujú vyhotovenie epoxidovej kópie pomocou silikónovej formy. Práca s drevom je nevyhnutná pri dorezávaní chýbajúcich častí na origináloch.

Magisterské štúdium

Pre magisterské štúdium sú nevyhnutné znalosti z bakalárskeho štúdia. Vyberané pamiatky sú náročnejšie na reštaurovanie. Študenti by mali byť vedení k väčšej samostatnosti a zodpovednosti pri rozširovaní si svojich teoretických a praktických znalostí nadobudnutých už počas štúdia. Vysoký dôraz sa kladie na študentovu výtvarnú zručnosť. Študent samostatne spolupracuje s metodikom reštaurovania, zamestnancom pamiatkového úradu, ako aj s chemikom. Má dostatočné znalosti na to, aby určil rozsah výskumu potrebný na dostatočné posúdenie diela a následné spracovanie návrhu na reštaurovanie. Spôsob reštaurovania konzultuje s pedagógom. V prípade rekonštrukcie je
schopný samostatne nájsť vhodnú analógiu a doplniť chýbajúce časti na originál správnym spôsobom.