Ateliér "IN"

Ateliér "IN"
Peter Barényi – semestrálna práca
Peter Barényi – semestrálna práca
Dorota Kenderová – semestrálna práca
Lucie Miciková – semestrálna práca
Ľudmila Horňáková – semestrálna práca
Katarína Morháčová – semestrálna práca
Lucie Miciková – semestrálna práca
Jaroslav Varga – semestrálna práca
Martin Vongrej – semestrálna práca
Zuzana Žabková – semestrálna práca

Ateliér je zameraný na intermediálne presahy a akcentuje tvorivé prístupy, špeciálne sa sústreďuje na priestorové myslenie, tvorbu objektov a inštalácií. Podstatnou črtou jeho zamerania je otvorenosť voči médiám, pričom ťažisko sa kladie v prvom rade na obsah a až následne na médium, vychádzajúc z princípu, že obe zložky umeleckej výpovede musia byť vo vzájomnej harmonii. Tematicky je bakalárske štúdium orientované najmä na výučbu základných potrebných profesionálnych znalostí a zručností, ktoé sú dôležié na úspešné zvládnutie výtvarnej myšlienky a obsahu umeleckého diela. Rozširovanie vedomostí o súčasnom umení a dôraz položený na komunikácii so študentmi s cieľom definovať, resp. verbalizovať individuálne predstavy postoje študentov.


Praktické zadania: príprava projektov a realizácia umeleckých diel na danú tému od vzniku koncepcie až po prezentáciu diel v príslušnom kontexte.


Ateliérové aktivity: séria projekcií a diskusií s študentmi o vybratých umelcoch a umeleckých dielach, čítanie textov, diskusie s odborníkmi, návšteva výstav.

Magisterské štúdium

Ateliér je zameraný na intermediálne presahy médií a predovšetkým akcentuje tvorivé prístupy, špeciálne priestorové myslenie. Podstatnou črtou jeho zamerania je otvorenosť voči médiám, pričom ťažisko sa kladie v prvom rade na obsah a až následne na médium, vychádzajúc z princípu, že obe zložky umeleckej výpovede musia byť vo vzájomnej harmónii. Tematicky je magisterské štúdium orientované najmä na prehĺbenie potrebných profesionálnych znalostí a zručností, ktoré sú dôležité na úspešné zvládnutie výtvarnej myšlienky a obsahu umeleckého diela. Rozširovanie vedomostí o súčasnom umení a dôraz položený na komunikácii so študentmi s cieľom definovať, resp. verbalizovať, individuálne predstavy a postoje študentov.

Výučba manažmentu, organizácia (vlastnej) umeleckej činnosti.


Praktické zadania: príprava projektov a realizácia umeleckých diel na študentom vybratú tému od vzniku koncepcie až po prezentáciu diel v príslušnom kontexte.


Ateliérové aktivity: séria projekcií a diskusií so študentmi o vybratých umelcoch a umeleckých dielach, čítanie textov, diskusie s odborníkmi, návšteva výstav.

OPEN STUDIO

Od roku 2011 je vzdelávací program OPEN STUDIO súčasťou štúdia v Ateliéri. Program prináša každý mesiac počas akademického roka etablovaných a renomovaných umelcov a teoretikov ako krátkodobých tútorov nielen pre študentov Ateliéru IN, ale aj pre ostatných študentov Katedry intermédií a školy. 

OPEN STUDIO je platformou pre praktické a teoretické úvahy v oblasti skúmania historických, spoločenských a intelektuálnych východísk vizuálnej tvorby. 

Pojem „OPEN“ v názve ateliéru naznačuje jeho otvorenosť voči novým podnetom, názorom, reflexiám, kritike, komunikácii a v neposlednom rade aj vytváraniu otvorenosti, ktorá sa dosahuje prostredníctvom pozývania silných osobností z medzinárodnej umeleckej scény do ateliéru a akademického prostredia. 

Ciele programu OPEN STUDIO je prínos novej kvality do teoretickej výučby študentov: close reading-y a diskusie o nových témach v súčasnom umení; kurátori prinášajú svoje skúsenosti z medzinárodnej scény a oboznamujú študentov so svojím spôsobom uvažovania; poskytuje možnosť osobne sa spoznať a spolupracovať s „druhou stranou“; výtvarníci/umelci: prítomnosť známych osobností z medzinárodnej scény umožňuje nahliadnuť do ich praxe a vypočuť si ich názory na práce študentov; účasť na inšpiratívnych workshopoch; nové impulzy pre kritickú reflexiu súčasného umenia; podporovanie medzinárodných kontaktov pre scénu IN a OUT.
 

  • spájať študentov s etablovanými umelcami a teoretikmi
  • rozširovať rozhľad v oblasti súčasného umenia
  • podnecovať mladých umelcov k rozvíjaniu vlastnej a jedinečnej profesionálnej praxe
  • otvárať sa smerom k medzinárodnej umeleckej scéne
  • zvýšiť sebavedomie a profesionalitu študentov pri seba-prezentácii
  • vytvárať príležitosti na reflexiu a kritiku v rámci otvorenej diskusie s profesionálmi


OPEN STUDIO využíva rôzne formy výučby: Individuálne konzultácie workshopy a série prednášok a seminárov

V spolupráci so Slovenskou národnou galériou všetkým naším hosťujúcim lektorom ponúkame možnosť uskutočniť verejnú prednášku v rámci nášho verejného vzdelávacieho podujatia nazývaného „preč zo školy a von do mesta“, ktoré sa koná každý mesiac v priebehu akademického roka.