Prípravný kurz fotografie

Prípravný kurz fotografie
Prípravný kurz fotografie
Prípravný kurz fotografie
Prípravný kurz fotografie
Prípravný kurz fotografie
Prípravný kurz fotografie
Prípravný kurz fotografie
Prípravný kurz fotografie
Prípravný kurz fotografie
Prípravný kurz fotografie
Prípravný kurz fotografie
Prípravný kurz fotografie

Prípravný kurz fotografie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia si kladie za cieľ za pomoci jednoduchých zadaní odkrývať zložitú povahu fotografického média, ktoré funguje na základných princípoch akými sú priestor, svetlo a čas.

Študenti z rôznych katedier, ktorí strávia na prípravnom kurze 6 týždňov počas zimného semestra si vyskúšajú prácu vo fotokomore a technologické postupy tvorby fotografického obrazu bez použitia fotoaparátu (fotogram, camera obscura, experiment so svetlocitlivým fotopapierom). Zároveň pracujú na hlavnej téme, na ktorú môžu reagovať nielen fotograficky ale aj presahom k iným/svojim médiám. Takto v niektorých projektoch prirodzene dochádza k prechodu z plošnej fotografie do priestoru. Fotografia sa pre mnohých stáva dokumentáciou, skicou k ďalšej práci alebo jej podkladom.

Študenti prvého ročníka Katedry fotografie a nových médií strávia na prípravnom kurze celý letný semester. Súčasťou viacerých cvičení je už vyššie spomínaná tvorba fotografií 'bez použitia fotoaparátu', v tomto prípade smerujúca k redukovanému, či abstraktnému obrazu a jeho vedomému použitiu v reakcii na tému zadanú pedagógom. Prostredníctvom kolektívneho cvičenia sú študentom postupne predstavovaní absolventi Katedry fotografie a nových médií a autori zo zahraničia, s ktorými študenti majú možnosť na zadaniach spolupracovať. Okrem zvládnutia obsahovej kvality fotografií sú navyše študenti vedení k premyslenej koncepcii ich prezentácie, či už virtuálnej alebo priestorovej.