Prípravný kurz dizajnu

Laura Šúnová – Tenzegrity chair
Jakub Štrbák – Tenzegrity chair
Viktor Tabiš – Tenzegrity chair
Jaroslav Kormanec – Tenzegrity chair
Vladimír Boroň – Tenzegrity chair
Kozáková Lenka – Tenzegrity chair
Šimon Galanský – Tenzegrity chair
Natálie Česláková – Tenzegrity chair

Prípravný kurz dizajnu na VŠVU je samostatný ateliér. Tak, ako je nastavený cirkulačný systém na škole v súčasnosti, tj. dva kurzy v zimnom semestri a jeden v letnom semestri umožňuje v daných časových rozsahoch určitý výkon. Časová dotácia v kurzoch predurčuje objem zadania a výsledný výkon študenta. Mojím nepísaným osobným pravidlom je priniesť do každého kurzu novú tému. Postup práce je taký, že po úvodných rešeršiach a hľadaní vlastného riešenia pridocháme k selekcii a k podrobnejšiemu rozpracovaniu v kresbe a už i v pracovných modeloch. Je to vzrušujúca etapa, lebo tu si definujeme detaily, materiál, spôsob výroby, reálnosť atď. Posledná etapa je výroba modelov a 2D výstup vo formáte A2. Kurz končí obhajobou. Cieľom kurzu dizajnu je oboznámiť študentov s postupmi a krokmi dizajnéra od zadania až po konkrétne dizajnérske riešenie. 

Miroslav Debnár