Kresba pre sochu, objekt, inštaláciu

Kresba pre bakalársky stupeň štúdia – figurálna kresba

(1. – 7. semester bakalárskeho štúdia)

Predmet predpokladá zvládnutie základných problémov transformácie trojdimenzionlneho priestoru na priestor dvojdimenzionálny, charakteristický pre klasickú kresbu. Oblasť výučby je zhrnutá v nasledujúcich bodoch.

1. Vytváranie priestoru pre profesionálny vzťah ku kresbe. Základy kresbového vyjadrovania.

2. Zvládnutie štandardných kresbových postupov a kresbových materiálov.

3. Hodnotenie vlastného postupu a porovnávanie.

4. Prehlbovanie skúseností o kompozičnom riešení priestoru a systéme perspektívy.

5. Zdokonaľovanie poznania stavby tela a anatomických štruktúr.

6. Posilňovanie percepcie pri pochopení charakterových odlišností.

7. Rozvoj samostatného umeleckého myslenia a prejavu.

8. Individuálny umelecký a tvorivý prístup.

9. Experimentálne prístupy.

Kresba pre magisterský stupeň štúdia – projekt art

(1. a 2. semester magisterského štúdia)

Zámerom predmetu je vytvorenie projektov, ktoré nie sú limitované finančnými zdrojmi alebo prístupom k technológiám. Cieľom je dokumentovať proces myslenia a schopnosť tvorby, nie nájsť dokonalé riešenie alebo urobiť dokonalú kresbu. Obsahom predmetu je príprava projektov na dané témy a ich prezentácia formou plošných disciplín: kresba, koláž, počítačová simulácia atď. Komplikovanejšie projekty sprevádzajú texty a technické nákresy. Kolektívne a individuálne diskusie o zadaných témach.

Projektart vytvára rovnocennú platformu, kde s minimálnymi prostriedkami je možné sústrediť sa len na myšlienku, nápad, ideu bez finančných problémov s realizáciou a technológiami.