Kresba pre maľbu a iné médiá

Bakalárske štúdium

1. a 2. ročník:

Kresba je zameraná na zvládnutie anatomickej stavby figúry a zobrazovanie zmyslovej skúsenosti. Dôraz sa kladie na exaktný prístup a preferuje sa predovšetkým študijná poloha prejavu. Zadania sa formulujú pre každý osobitný blok a ich zmyslom je skúmať nielen rôzne technologické, ale aj významové rozdiely.

3. ročník:
Je vyhradený prieskumu kompozície a priestoru, ktorého súčasťou sa postupným priberaním stáva médium farby a svetla.

Magisterské štúdium

1. ročník:

Riešia sa konkrétne zadania, ktoré si vyžadujú individuálny prístup a zaujatie pre danú problematiku.

2. ročník:

Študenti sa venujú vlastnému programu.