Kresba pre intermédiá a multimédiá

Výučba kresby pre Katedru intermédií a multimédií je koncipovaná v dvoch líniách. Prvá vychádza zo základného oboznámenia sa a zvládnutia problematiky reprodukcie priestoru, postavy a kompozície. Druhá línia predstavuje samostatné riešenia kresbových projektov v súčinnosti so študovaným odborom. Prístup k jednotlivým poslucháčom ateliérov bude odselektovaný špecifickými zadaniami, ktoré sa budú týkať ich profesijého zaradenia. Koncepcia vychádza z požiadaviek na využitie kresby v danom študijnom odbore a jej uplatnenie pri prezentáciách a projektoch študentov v praxi.

1. semester

Tvar, priestor, kompozícia (oboznámenie sa so základmi kresby, kresbovými materiálmi, podkladmi a literatúrou)

2. semester

Zátišie, perspektíva (základy konštrukcie objektu, vizovanie, kompozícia tvarov v priestore podľa predlohy, voľná kompozicia podľa predstavy študenta)

3. semester

Portrét, figúra, figurálna kompozícia (základy figúry podľa modelu – sadra, lebka, živý model, konštrukcia a anatomické základy kresby a kompozície, figúra v pohybe)

4. semester

Kresba verzus čas, storyboard, rekoštrukcia príbehu a situácie (od kresby k počítačovej grafike, rekonštrukcia príbehu na základe filmu a fiktívneho príbehu, od možnosti animácie k príbehovej skratke)

5. semester

Vizuálny denník – príbeh v súčinnosti s prostriedkami vizuálnej komunikácie – komix (dôraz na aspekty času, symbolu, písma, reprodukčných techník)

6. semester

Projektové zadania v súčinnosti s tvorbou v ateliéri a ich posuny