Kresba pre fotografiu a nové médiá

Výučba kresby pre Katedru fotografie a nových médií je koncipovaná v dvoch líniách. Prvá vychádza zo základného oboznámenia sa a zvládnutia problematiky reprodukcie priestoru, postavy a kompozície. Druhá línia predstavuje samostanté riešenia kresbových projektov v súčinnosti zo študovaným odborom. Prístup k jednotlivým poslucháčom ateliérov bude odselektovaný špecifickými zadaniami, ktoré sa budú týkať ich profesijého zaradenia. Koncepcia vychádza z požiadaviek na využitie kresby v danom študijnom odbore a jej uplatnenie pri prezentáciách a projektoch študentov v praxi.

1. semester
Tvar, priestor, kompozícia (oboznámenie sa so základmi kresby, kresbovými materiálmi, podkladmi a literatúrou)

2. semester
Zátišie, perspektíva (základy konštrukcie objektu, vizovanie, kompozícia tvarov v priestore podľa predlohy, voľná kompozícia podľa predstavy študenta)

3. semester
Portrét, figúra, figurálna kompozícia (základy figúry podľa modelu – sadra, lebka, živý model, konštrukcia a anatomické základy kresby a kompozície, figúra v pohybe)

4. semester
Svetlo a tieň v priestore a obraze, rekonštrukcia fotografie (využitie vizuálnych efektov a práca s atmosférou obrazu, kresbová rekonštrukcia podľa predlohy a jej posun k rekonštrukcii pomocou počítačovej grafiky)

5. semester
Kresba vo vzťahu času a príbehu, vizuálny denník (práca s aspektom času v kresbe, od situácie k príbehu)

6. semester
Projektové zadania v súčinnosti s tvorbou v ateliéri a ich posuny