Kresba pre architektonickú tvorbu

Koncepcia výučby kresby pre Katedru architektonickej tvorby je koncipovaná v dvoch líniach. Prvá vychádza zo základného oboznámenia sa a zvládnutia problematiky reprodukcie priestoru, postavy a kompozície. Druhá línia predstavuje samostatné riešenia kresebových projektov v súčinnosti so študovaným odborom. Prístup k jednotlivým poslucháčom ateliérov bude odselektovaný špecifickými zadaniami, ktoré sa budú týkať ich profesijného zaradenia. Koncepcia vychádza z požiadaviek na využitie kresby v danom študijnom odbore a jej uplatnenie pri prezentáciách a projektoch študentov v praxi.

1. semester
Zátišie – perspektíva (oboznámenie sa so základmi kresby, kresbovými materiálmi, podkladmi a literatúrou)

2. semester
Priestor a kompozícia (základy konštrukcie objektu, vizovanie, kompozícia tvarov v priestore podľa predlohy, voľná kompozícia podľa predstavy študenta)

3. semester
Plenér – priestor a hmota (od objektu k hmote priestoru, od interiéru k exteriéru, danosti priestoru a jeho konštrukcia)

4. semester
Figúra, figúra v priestore (základy figúry podľa modelu – sadra, lebka, živý model, konštrukcia a anatomické základy kresby a kompozície)

5. semester
Kresba ako pendant počítačovej vizualizácie a kresba ako súčasť architektúry (autorská kresba a jej uplatnenie v ateliérovej tvorbe, rekonštrukcia architektonického objektu v priestore pomocou vyjadrovacích možností kresby)

6. semester
Projektové zadania v súčinnosti s tvorbou v ateliéri