Večerné kreatívne kurzy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, kabinet kresby, organizuje v termíne od 10. 10. do 21. 12. 2018 Večerné kreatívne kurzy

Večerné kreatívne kurzy 2018
Večerné kreatívne kurzy 2018

Termín kurzov:

 • od 10. októbra do 21. decembra 2018

Rozsah a cena kurzov:

 • 10-krát 3 vyučovacie hodiny raz týždenne.

 • cena základného kurzu je 160 eur

 • cene zahŕňa 10 vyučovacích celkov, odmenu pedagógov, model, základný výtvarný materiál, paušálne výdavky

 • na kurz je možné prihlásiť sa počas celej doby trvania. Môžete absolvovať aj zvlášť jednotlivé trojhodinové bloky, pričom sa účtuje cena za hodinu vo výške 5,50 eur

Miesto a čas konania kurzov:

 • VŠVU, Koceľova 23, Bratislava.
 • kurz sa bude konať vo večerných hodinách
 • informácie o konkrétnych termínoch sa spresnia aj na základe požiadaviek uchádzačov. Všetky podrobnosti sa dozviete priebežne na priloženej adrese.

Obsah kurzu:

 • Obsahom kurzu je zobrazovanie a výtvarné spracovanie figúry prostriedkami kresby  a  maľby s rešpektovaním individuálnych potrieb záujemcov

Prihlásenie a platba:

 • na kurz je možné sa prihlásiť aj počas trvania celého kurzu a aj na jednotlivé hodiny
 • v prihláške uveďte: meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt
 • prihlášku posielajte na adresu: vargova@vsvu.sk (Všetky podrobnosti a informácie sa dozviete na priloženej adrese.)
 • Sumu je potrebné uhradiť po zaslaní prihlášky bankovým prevodom na účet:
  Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  7000077739/8180
  Štátna pokladnica
  VS: 590020
  Správa pre prijímateľa: meno uchádzača
 • na začiatku hodiny je potrebné sa preukázať potvrdením o zaplatení kurzu, alebo zaslaním výpisu na uvedenú adresu najneskôr týždeň pred začatím kurzu. Záujemca má zaistené miesto až po doručení dokladu o platbe.
 • vrátenie peňazí je možné len z vážnych dôvodov a ak tak účastník učiní po absolvovaní 1. dňa kurzu, ktoré mu bude odrátané. Za ostatné prípady si dovoľujeme účtovať si 30 percent z celkovej sumy kurzu.

Začatie kurzu je podmienené jeho naplnením. V prípade že sa kurz nenaplní dostatočným počtom záujemcov, VŠVU si vyhradzuje právo kurz zrušiť a poukázané platby vrátiť uchádzačom.

Absolvovanie kurzov je určené pre milovníkov umenia a tvorivých ľudí. Jeho absolvovanie nezabezpečuje automaticky úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov a ani žiadne iné zvýhodnenie v tomto smere!