Rozmanitosť nutná

Srdečne Vás pozývame na výstavu, ktorá sa koná pri príležitosti osláv 65. výročia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Termín: 15. apríl –  1. jún 2014

Miesto: Slovenská národná galéria,
Esterházyho palác (2. poschodie),
Bratislava

Kurátori: Lucia Gregorová, Viera Kleinová, Alexandra Tamásová

VŠVU v Bratislave (založená v roku 1949) je najstaršou umeleckou vysokou školou na Slovensku. Počas 65 rokov svojej existencie prešla početnými zmenami v organizačnej štruktúre, výučbových metódach, personálnom obsadení, počte študentov a ďalších parametroch. Nejde o uzavretú a statickú štruktúru, ale o komplexný adaptívny - nelineárny a nedeterministický systém. Jednou z jeho dôležitých vlastností je princíp nutnej rozmanitosti, charakteristický napríklad aj pre demokraciu.

Prehliadka je kritickým výberom prác študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského stupňa v aktuálnom období uplynulých piatich rokov. Do istej miery reflektuje zameranie jednotlivých katedier, zároveň ukazuje súčasné akademické vzdelávanie vo vizuálnom umení ako fluidné a vysoko individualizované. Intermediálnosť  a hybridita definujúce súčasné umenie sú vlastné aj skladbe súčasnej akadémie, ktorá v mnohom slúži ako prototyp čoraz širšej a komplikovanejšej sféry globálneho umenia.

Výstava pozostáva z dvoch častí: na jednej strane sa zameriava na celkový, en masse pohľad na históriu školy, ktorá bude stvárnená ako trojrozmerný model – časopriestorová mapa (pripravená špeciálne pre túto príležitosť). Jej vzniku predchádzalo štúdium štatistických údajov a historických dokumentov o škole a vznikol v spolupráci s grafickými dizajnérmi Branislavom Matisom a Marcelom Benčíkom, ktorí navrhli jeho výslednú podobu. Divák jeho prostredníctvom dostane možnosť vidieť rast jednotlivých katedier a ateliérov premietnutý do časovej osi a sledovať ako rozvíjanie nových pracovísk akadémie zrkadlí dynamiku médií a žánrov súdobého vizuálneho umenia, dizajnu, nástrojov a metód teórie a dejín umenia či reštaurovania.

Druhá časť výstavy bude záberom en face – nasvietením aktuálnych prác študentov ako modelových príkladov reprezentujúcich celok. Keďže VŠVU je inštitúciou, ktorá v sebe spája tradičnú akadémiu krásnych umení s umeleckopriemyselnou školou, kurátorský výber študentských prác má podobu živej, heterogénnej kolekcie. Výstava si kladie za cieľ prezentovať súčasnú tvár akadémie ako vitálneho organizmu, laboratória tvorivosti. Jej pridanou hodnotou je preto aj vizuálna informácia o postojoch, záujmoch a schopnostiach súčasných študentov výtvarnej školy – ktorí sa ocitli v úlohe skúmanej a testovanej vzorky prototypu budúceho autora/ky.

K výstave organizujeme niekoľko sprievodných podujatí v Slovenskej národnej galérii. Podrobnosti budú zverejnené na www.vsvu.sk a www.sng.sk.

Viac o oslavách 65. výročia VŠVU