Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov do AS VŠVU

Vážení členovia akademickej obce VŠVU! Volebná komisia, ustanovená AS VŠVU, vyhlásila voľby do Akademického senátu VŠVU na  deň 16. októbra 2018.

Volebná komisia vyzýva členov akademickej obce VŠVU na predkladanie návrhov na kandidátov do AS VŠVU. 

Každý člen akademickej obce má právo písomnou formou na Návrhovom lístku: 

U každého kandidáta musí byť uvedené odbor, ktorý prednáša, resp. v ktorom pracuje alebo ktorý študuje.

Návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke do rúk pani Judity Kočišovej na Drotárskej ceste, č. dv. 151, alebo do zapečatenej schránky na vrátnici na Hviezdoslavovom nám. č. 18 najneskôr do 1. 10 2018 do 12:00.

Zoznam kandidátov do AS VŠVU bude zverejnený najneskôr dňa 10. októbra 2018.