VYJADRENIE INICIATÍVY ŠTUDENTKY A ŠTUDENTI VŠVU STOJA PRI KHB K DISKUSII AKO ĎALEJ S KUNSTHALLE? A ČO S KREATÍVNYMI CENTRAMI?

Iniciatíva Študentky a študenti VŠVU stoja pri KHB hodnotí pozitívne vysokú účasť zo strany akademickej, ume- leckej a kultúrnej obce na verejnej diskusii Ako ďalej s Kunsthalle? A čo s kreatívnymi centrami?, ktorá sa konala v pondelok 8. apríla 2019 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU). Prejavený záujem potvrdzuje nevyhnutnosť odborného dialógu o vzniknu- tej situácii. Ďakujeme všetkým zúčastneným hostkám a hosťom, ktorí prijali pozvanie komunikovať spolu na neutrálnej, akademickej pôde. Ďalej ďakujeme VŠVU za ústretovosť pri organizovaní diskusie.

Impulzom k zorganizovaniu prvej diskusie boli viaceré nejasnosti, a to konkrétne o podobe fungovania Kunsthalle Bratislava (KHB) a plánovanom zriadení kreatívneho centra (KC) v Dome umenia na Nám. SNP č. 12 v Bratislave. Cieľom debaty bolo zabezpečiť väčšiu transparentnosť procesov čerpania štrukturálnych eurofondov za účelom vytvárania kreatívnych centier a ozrejmiť po- stavenie KHB v tejto situácii. Zároveň debata poskytla platformu na vôbec prvé stretnutie všetkých zainteresovaných strán.

KHB vykonáva svoju činnosť v provizóriu už po dobu piatich rokov, od roku 2014 ju dva roky zastrešovalo Národ- né osvetové centrum (NOC), v súčasnosti je pod správou Slovenskej národnej galérie (SNG). Umelecká obec takýto stav vyhodnocuje ako nevyhovujúci, pričom pripomína skutočnosť, že už viac ako dvadsať rokov je tu snaha o existenciu KHB s požiadavkou právnej subjektivity a správy budovy Domu umenia. Doterajšie výstavné, edukačné a pub- likačné aktivity zo strany KHB preukázali potrebnosť tejto inštitúcie v rámci infraštruktúry galérií na Slovensku. Tím KHB napriek neľah- kým podmienkam zrealizoval niekoľko medzinárodne reflektovaných výstav a iných projektov, ktoré sú pre nás neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Je dôležitým miestom, kde sa ako študentská obec stretávame so súčasným slovenským a zahraničným umením, v takom rozsahu, aký žiadna iná inštitúcia na Slovensku neponúka.

Najzásadnejším bodom diskusie bol prísľub osa- mostatnenia KHB (k 1. 1. 2020) od ministerky MK SR Ľubice Laššá- kovej. Náš záujem sa týka aj konceptu KC v Dome umenia a adminis- tratívnej časti budovy, ktoré spravuje NOC. Projekt KC doteraz nebol zverejnený a ani vyjadrenia riaditeľa NOC Michala Bartóka neprispeli k výraznému objasneniu. Vo vyjadreniach zároveň nezaznelo jed- noznačné stanovisko, do akej miery bude NOC zasahovať do chodu KHB, ani či KHB bude vďaka projektu KC v budúcnosti potenciálne priestorovo ohrozená. Chápeme, že zainteresované strany sa nachá- dzajú v komplikovanej situácii vyžadujúcej ďalšie odborné dialógy a veľkú dávku tolerancie pri hľadaní konsenzu.

Na diskusii zaznelo veľa dôležitých informácií, ale máme pocit, že niektoré otázky boli aj z dôvodu časového obme- dzenia vynechané alebo zodpovedané len čiastočne. Preto by sme chceli dať priestor zainteresovaným stranám, aby nám na ne odpove- dali, a predišlo sa tak dezinterpretácii.

OTÁZKY INICIATÍVY ŠTUDENTKY A ŠTUDENTI VŠVU STOJA PRI KHB:

 1. Kto je cieľovou skupinou plánovaného kreatívneho centra?
 2. S akými odborníčkami a odborníkmi z oblasti kreatívneho priemyslu NOC rokovalo, radilo sa o reálnych potrebách? S akou odbornou komisiou riešilo NOC, čo má KC obsahovať?
 3. Zohľadňovala sa expertíza v odbore pri výbere firiem, ktoré pripravujú podkladové dokumenty ku projektu KC?
 4. Čo je motiváciou NOC realizovať projekt KC zahŕňajúci napr. nové médiá a virtuálnu realitu?
 5. Kto kompetentný bude obsahovo viesť KC, ktorého súčasťou zatiaľ majú byť aj výstavné priestory?
 6. Kedy bude zverejnený finálny návrh projektu?
 7. Je možné zrekonštruovať celú budovu z európskych fondov (IROP PO3) na projekt KC, napriek tomu, že KC bude situované iba v jej časti?
 8. Aká je predstava KHB, SNG a MK SR o fungovaní KHB počas prípadnej rekonštrukcie Domu umenia?
 9. Kam by sa počas rekonštrukcie mali presunúť inštitúcie sídliace na tejto adrese a ďalší obyvatelia tejto budovy? Kto a kedy by sa mal vrátiť naspäť?
 10. Je vôbec možná koexistencia toľkých subjektov na jednej adrese? V akej podobe?
 11. Zvažovalo ministerstvo, ako riešenie otázky nedostatku priestorov, medzirezortnú výmenu prebytočného majetku? (Viď. prechod Hurbanových kasární spod správy MO SR pod MK SR)
 12. Kto bude živiť KC vedené NOC po vyčerpaní fondov? Aké bude jeho ďalšie financovanie? Má byť samostatne zárobkovou inštitúciou? Je takýto projekt udržateľný?
 13. Prečo sa niektoré krajské mestá nemajú v pláne zapojiť do plánovanej otvorenej výzvy? Aké sú majú pripomienky k tejto výzve? (centralizovaná výzva IROP PO3)
 14. Bola rekonštrukcia budovy konzultovaná s pamiatkovým úradom a žijúcim architektom budovy?
 15. Bude mať NOC audit, vzhľadom na to, že vo väčšine kultúrnych inštitúcií prebehol?
 16. Je rekonštrukcia Domu umenia naozaj možná iba skrz túto jednu európsku grantovú výzvu (IROP PO3)?
 17. Kedy sa bude konať konkurz na vedenie KHB?
 18. Kedy KHB vytvorí odbornú radu na prípravu výstavného plánu (napr. z kurátoriek a kurátorov)?
 19. Aká je podľa KHB, SNG a MK SR v súčasnosti najvhodnejšia forma právnickej osoby pre KHB?

ĎAKUJEME

iniciatíva Študentky a študenti stoja pri KHB studentkyastudentiprikhb@gmail.com