VŠVU na 1. mieste!

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave sa v Hodnotení vysokých škôl za rok 2013 umiestnila, spomedzi ostatných slovenských umeleckých vysokých škôl, na 1. mieste.

Hodnotenie už deviatykrát pripravila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). Vychádza sa z verejne dostupných kvantitatívnych údajov, ktoré sú rozdelené do 5 základných skupín: 1) vzdelávanie (počty študentov, pedagógov, kvalita pedagogického zboru); 2) atraktivita štúdia (záujem o štúdium, podiel zahraničných študentov, mobility, nezamestnanosť); 3) veda a výskum (po- čty publikácií a citácií, priemerná citovanosť); 4) doktorandské štúdium (podiel absolventov, podiel na študentskej populácii, pomer vedeckého výkonu k počtu doktorandov); a 5) grantová úspešnosť (domáce granty, zahraničné granty, celkový príjem z grantov na tvorivého pracovníka).

VŠVU sa oproti minulému roku dostala z druhého na prvé miesto najmä vďaka zlepšeniu v kritériách grantovej úspešnosti, ako aj udržaniu vysokého podielu na publikačnej aktivite.

Celý dokument (hodnotenie umeleckých škol je na strane 33) a hodnotenia z minulých rokov nájdete na stránke ARRA

http://www.arra.sk/ranking-2013 v časti Naše aktivity - Hodnotenie vysokých škôl.