Voľby do Akademického senátu VŠVU

Vážení pedagógovia, výskumní pracovníci a študenti, pozývame Vás na voľby do AS VŠVU.

Voľby sa budú konať 16. 10. 2018

8:00  – 12:00

v budove VŠVU na Hviezdoslavovom nám.18 v Bratislave v miestnosti číslo 135 na 1. poschodí, 

13:00 – 17:00

v budove VŠVU na Drotárskej ceste č. 44 v Bratislave, pri bufete na označenom mieste.

Na základe návrhov od členov akademickej obce vám predkladáme nasledovný zoznam kandidátov do AS VŠVU.

Do zamestnaneckej časti AS VŠVU kandidujú:

 

Priezvisko, meno, titul

Katedra

na VŠVU pôsobí

1.

Blaško Juraj, Mgr. art., ArtD.

Katedra vizuálnej komunikácie

od r.  2012

2.

Čierny Anton, prof. Mgr.,

Katedra intermédií

od r. 1999

3.

Debnár Miroslav, doc. Mgr.

Katedra dizajnu

od r. 1992

4.

Halada Vít, Mgr. art., ArtD.

Architektonická tvorba   

od r. 2007

5.

Hečková Kristína, Mgr. art.,

Katedra grafiky a iných médií

od r. 2016

6.

Kolenčík Vojtech, doc., akad. mal.

Katedra grafiky a iných médií

od r. 1990

7.

Kolláthová Júlia, Mgr. art. ArtD.

Katedra Architektonickej tvorby

od r. 2014

8.

Kopec Jakub, Ing. arch.

Katedra Architektonickej tvorby

od r. 2018

9.

Kovačovský Patrik, prof. Mgr. art.

Socha, objekt, inštalácia

od r. 2000

10.

Križanová Jana, Mgr. art., ArtD.

Katedra reštaurovania

od r. 2016

11.

Kvetan Marek, Mgr. art.

Kabinet kresby

od r. 2008

12.

Laššák Marián, Ing., Mgr. art., ArtD.

Katedra dizajnu

od r. 2015

13.

Macho Pavol, doc. Mgr. art.,

Katedra úžitkového umenia

od r. 2011

14.

Makar Robert, Mgr. art., ArtD.

Katedra grafiky a iných médií

od r.  1994

15.

Németh Ilona, prof. DLA

Katedra intermédií

od r.  2007

16.

Nováková Markéta, Mgr. art., ArtD.

Katedra úžitkového umenia

od r.  2009

17.

Piaček Martin, doc. Mgr. art., ArtD.

Katedra intermédií

od r. 2004

18.

Pišteková Danica, Mgr. art., ArtD.

Katedra Architektonickej tvorby

od r.  2017

19.

Rypáková Kristína, Mgr. art.

Katedra Architektonickej tvorby

od r.  2013

20.

Strassner Gabriel, Mgr. art.

Katedra reštaurovania

od r. 2004

21.

Šebeková Zuzana, Dipl. Des. Mgr. art. ArtD.

Katedra textilnej tvorby

od r. 2011

22.

Seneši Lutherová Silvia, Mgr. PhD.

Katedra teórie a dejín umenia

od r. 2008

23.

Šille Erik, Mgr. art.

Katedra maliarstva

od r. 2017

24.

Španihelová Kristýna, Mgr. art., ArtD.

Katedra úžitkového umenia

od r. 2011

25.

Špirec Martin, Mgr. art., ArtD.

Katedra maliarstva

od r. 2009

26.

Triaška Stefanovič Olja, Mgr. art., ArtD.

Katedra fotografie a nových médií

od r. 2009

27.

Trizma Rastislav, doc., akad. soch.

Katedra socha, objekt, inštalácia

od r. 1992

28.

Trubač Miroslav, Mgr. art.

Katedra socha, objekt, inštalácia

od r. 2018

 

Do študentskej časti AS VŠVU kandidujú: 

 

Priezvisko, meno, titul

Katedra

Ročník

1.

Cehlárik Damián

Katedra dizajnu

2. roč. bakalárskeho štúdia

2.

Ferko Róbert  

Katedra socha, objekt, inštalácia

2. roč. bakalárskeho štúdia

3.

Gottsteinová Sára

Katedra maľby

2. roč. bakalárskeho štúdia

4.

Kacsiová Michaela

Katedra socha, objekt, inštalácia

2. roč. bakalárskeho štúdia

5.

Kašický Richard

Katedra maľby

4. roč. bakalárskeho  štúdia

6.

Krejčová Barbora Mgr. Bc.

Katedra vizuálnej komunikácie

1. roč. magisterského štúdia

7.

Laskovič Michal

Katedra grafiky a iných médií

4. roč. bakalárskeho  štúdia

8.

Mráz Lukáš

Katedra architektonickej tvorby

3. roč. bakalárskeho štúdia

9.

Revická Viktória

Katedra intermédií

3. roč. bakalárskeho štúdia

10.

Smolková Alexandra

Katedra socha, objekt, inštalácia

2. roč. bakalárskeho štúdia

11.

Srnová Gréta Mária, Bc.

Katedra maliarstva

1. roč. magisterského štúdia

12.

Svitková Simona

Katedra úžitkového umenia

4. roč. bakalárskeho štúdia

13.

Toldy Martin, Bc.

Katedra intermédií

2. roč. magisterského štúdia

14.

Vančo Jozef, Bc.

Katedra intermédií

2. roč. magisterského štúdia

15.

Vašková Dáša

Katedra fotografie a nových médií

4. roč. bakalárskeho  štúdia

 

  • Každý člen zamestnaneckej časti AO VŠVU volí na volebnom lístku (ktorí dostane v priestore kde sa konajú voľby) 14 členov zamestnaneckej časti AS VŠVU. Na hlasovacom lístku pre zamestnaneckú časť sa môže označiť (zakrúžkovať)najviac 14 mien. 
  • Každý člen študentskej časti AO VŠVU volí na volebnom lístku (ktorí dostane v priestore kde sa konajú voľby) 7 členov študentskej časti AS VŠVU. Na hlasovacom lístku pre študentskú časť sa môže označiť (zakrúžkovať)najviac 7 mien. 
  • V prípade prekročenia daného počtu označených mien kandidátov je hlasovací lístok neplatný. 
  • Zvolení budú tí kandidáti, ktorí získajú najviac odovzdaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov predseda volebnej komisie rozhodne žrebovaním. 
  • Výsledky volieb oznámi volebná komisia VŠVU verejnou vyhláškou do 24 hodín. 

V Bratislave 9. 10. 2018

Mgr. Norbert Lacko, PhD.
predseda volebnej komisie