Spoločné zasadanie AS VŠVU

Vážení členovia AS VŠVU, vážení hostia, pozývam Vás na spoločné zasadanie AS VŠVU – členov, ktorým končí funkčné obdobie a novozvolených členov.

7. 11. 2018 o 11:00

v Galérii Médium na Hviezdoslavovom námestí 18 v Bratislave

Program zasadania: 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu zasadnutia
  5. Voľba funkcionárov nového AS VŠVU
  6. Správa o činnosti AS VŠVU v uplynulom funkčnom období
  7. Rozlúčka s členmi AS VŠVU, ktorým funkčné obdobie končí
  8. Záver

doc. Pavel Choma, akad. mal.
predseda AS VŠVU v Bratislave