Oznamy

Prednáška v Chicagu

Dr. phil. Andrea Euringer-Bátorová na Výročnej konferencii College Art Association.

Prijímacie pohovory

V dňoch 13. 01. 2014 – 22. 01. 2014 prebiehajú na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na akad. rok 2014/2015

Letné brigády v Nemecku

Na základe bilaterálnej dohody medzi vládami Slovenskej republiky a Nemeckej spolkovej republiky organizuje aj tento rok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Bundesagentur fur Arbeit v Bonne letné brigády pre študentov denného štúdia vysokých škôl a univerzít.

VŠVU na 1. mieste!

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave sa v Hodnotení vysokých škôl za rok 2013 umiestnila, spomedzi ostatných slovenských umeleckých vysokých škôl, na 1. mieste.