6. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

14. 3. 2019 o 13:00 

na VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektorky

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmien v systematizácii počtu a štruktúry pracovných miest na VŠVU v Bratislave
  (predkladá predkladá doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU)
 6. Prerokovanie návrhu a schvaľovanie nových členov Umeleckej rady VŠVU v Bratislave  
  (predkladá predkladá doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU)
 7. Prerokovanie odvolaní uchádzačov voči rozhodnutiu o neprijatí na bakalársky stupeň štúdia v akad. roku 2019/2020
  (predkladá predkladá doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU, doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.,  prorektorka pre štúdium)
 8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dlhodobého nájmov priestorov VŠVU pre spoločnosť Consulting and Management  (predkladá prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský)
 9. Rôzne
 10. Záver

Na stiahnutie:

 

doc. Mgr. Art. Martin Piaček, ArtD.
predseda AS VŠVU v Bratislave