6. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 6. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu.

17. 9. 2018 o 8:30

na VŠVU v Bratislave, Drotárska cesta 44, č. m. 151 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie 
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení 
  3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
  4. Schválenie programu zasadnutia 
  5. Prerokovanie odvolaní uchádzačov voči rozhodnutiu o neprijatí na bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia v akad. roku 2018/2019 
    (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU, doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorka pre štúdium) 
  6. Otázky na členov vedenia VŠVU v Bratislave 
  7. Rôzne 
  8. Záver 

doc. Pavel Choma, akad. mal. 
predseda AS VŠVU v Bratislave