5. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 5. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

8. 6. 2018 o 10:00

VŠVU v Bratislave, Drotárska cesta 44,  č. m. 225

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu zasadnutia
  5. Ustanovenie volebnej komisie VŠVU
  6. Otázky na členov vedenia VŠVU v Bratislave 
  7. Rôzne
  8. Záver

doc. Pavel Choma, akad. mal.
predseda AS VŠVU v Bratislave