27. riadne zasadnutie akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU, pozývam Vás na 27. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

2. 10. 2018 o 13:00 

na VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektora VŠVU v Bratislave

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu nových členov Umeleckej rady VŠVU v Bratislave 
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU)
 6. Informácia o organizácii a priebehu príprav volieb do AS VŠVU v Bratislave, na funkčné obdobie 2018 – 2022 
  (predkladá doc. Pavel Choma, akad. mal., predseda AS VŠVU)
 7. Otázky na členov vedenia VŠVU v Bratislave 
 8. Rôzne
 9. Záver

doc. Pavel Choma, akad. mal.
predseda AS VŠVU v Bratislave