25. riadne zasadnutie akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 25. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

20. 4. 2018 o 10:00

VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18
zasadačka rektora VŠVU v Bratislave

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmien v systematizácii počtu a štruktúry pracovných miest na VŠVU v Bratislave
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU)
 6. Prerokovanie a pripomienkovanie predloženého návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vo vysokoškolskom sektore, novely vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z. z. a Národného programu pre rozvoj výchovy a vzdelávania – časť vysoké školstvo a veda a výskum
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU)
 7. Otázky na členov vedenia VŠVU v Bratislave 
 8. Rôzne
 9. Záver

doc. Pavel Choma, akad. mal.
predseda AS VŠVU v Bratislave