24. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 24. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

16. 3. 2018 o 10:00 

Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektora VŠVU v Bratislave

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Prerokovanie odvolaní uchádzačov k rozhodnutiu o neprijatí na bakalársky stupeň štúdia v akad. roku 2018/2019 
  (predkladajú prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU,  doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorka pre štúdium) 
 6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmien v systematizácii počtu a štruktúry pracovných miest na VŠVU v Bratislave
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU)
 7. Otázky na členov vedenia VŠVU v Bratislave 
 8. Rôzne
 9. Záver

doc. Pavel Choma, akad. mal. 
predseda AS VŠVU v Bratislave