23. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 23. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

22. 2. 2018 o 14:00

na VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektora VŠVU v Bratislave

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Informácia o Hospodárskom výsledku VŠVU v Bratislave za rok 2017 a jeho schválenie 
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU a  Ing. Lýdia Macurová, kvestorka VŠVU)
 6. Informácia o rozpise dotácií VVŠ z MŠVVaŠ, výške dotácie pre VŠVU v Bratislave a Metodike rozpisu dotácií VVŠ na rok 2018 
  (predkladá Ing. Lýdia Macurová, kvestorka VŠVU)
 7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu výnosov a nákladov VŠVU v Bratislave na rok 2018 
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU a  Ing. Lýdia Macurová, kvestorka VŠVU)
 8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Vnútorného predpisu č. 1/2018 – Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU a doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorka pre štúdium)
 9. Otázky na členov vedenia VŠVU v Bratislave 
 10. Rôzne
 11. Záver

doc. Pavel Choma, akad. mal. 
predseda AS VŠVU v Bratislave