22. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 22. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

8. 2. 2018 o 14:00

na VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektora VŠVU v Bratislave

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmien v systematizácii počtu a štruktúry pracovných miest na VŠVU v Bratislave
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU)
 6. Prerokovanie a schvaľovanie stanoviska k návrhu na odkúpenie časti pozemku v areáli VŠVU v Bratislave na DC44
  (predkladá doc. Pavel Choma, akad. mal., predseda AS VŠVU a prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU)
 7. Otázky na členov vedenia VŠVU v Bratislave
 8. Rôzne
 9. Záver

doc. Pavel Choma, akad. mal.
predseda AS VŠVU v Bratislave