Stratégia internacionalizácie

Základný strategický cieľ Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) je založený predovšetkým na skvalitňovaní a progresívnom rozvoji vzdelávacej, umeleckej a výskumnej činnosti, a intenzívnejšom napĺňaní jej kultúrneho a humanizujúceho poslania.

Smerovanie školy predpokladá jej komplexnú pripravenosť reagovať na stále nové kritériá v kvalite a udržateľnosti uskutočňovaného vzdelávacieho procesu, a zvyšujúce sa nároky na úroveň výstupov umeleckej činnosti a výskumu.

Rovnakým predpokladom je aj schopnosť školy citlivo vnímať meniace sa podmienky v spoločenskom vývoji, reagovať na tieto zmeny, výsledky tohto procesu zohľadňovať vo svojej činnosti, promptne a kriticky vyhodnocovať procesy v spoločensko-kultúrnom dianí a zaujímať k nim zásadné postoje.

Pre posilnenie tohto zámeru a kontinuity je potrebné permanentne zabezpečovať podporu pre tvorivé aktivity na všetkých pracoviskách školy priebežne realizovať systémové zmeny, zavádzať novú štruktúru a vytvárať nové nástroje – to všetko s pozitívnym účinkom na skvalitňovanie výučby a ďalších akademických činností.

Škola zároveň získa možnosť optimalizácie jej väzby na externé inštitúcie a spoločenskú prax, ktoré vytvárajú ďalší komplexný rámec uplatniteľnosti jej absolventov. Stane sa tak vyhľadávaným partnerom pre domáce a zahraničné vysoké školy a univerzity, ako aj ďalšie inštitúcie a podniky pri riešení spoločných vzdelávacích, umeleckých, či vedeckovýskumných projektov a participácie na medzinárodných programoch a akademických mobilitách.

Základné ciele rozvoja VŠVU v jej dlhodobom zámere

Okrem poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, umeleckej a vedeckovýskumnej činnosti, akademickej grantovej a projektovej činnosti, VŠVU kontinuálne pracuje na zvyšovaní úrovne internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce. V tejto kľúčovej oblasti sa zaväzuje pristúpiť na plnenie nasledujúcich požiadaviek.

Internacionalizácia a medzinárodná spolupráca

 • Tendencia katedier a ateliérov participovať v medzinárodných umeleckých a prezentačných projektoch má vzrastajúci charakter, jedným z cieľov  je zvýšiť ju i v oblasti vzdelávania.
 • VŠVU neustále vyhľadáva nové možnosti spolupráce a snaží sa o nadväzovanie kvalitných a dlhodobých partnerstiev vytvárajúc tak zoznam relevantných partnerov. VŠVU udržiava tradične silné partnerstvá, predovšetkým v krajinách Francúzsko, Nemecko, Fínsko, Nórsko a v rámci Vyšehradského priestore predovšetkým s Poľskom a Českou Republikou. S poľskými akadémiami má VŠVU obzvlášť dlhú tradíciu pretrvávajúceho silného partnerstva, každý rok sa realizujú spoločné výstavy a participuje na spoločných projektoch. V súčasnosti VŠVU oživuje tradičné partnerstvá v rámci krajín Západného Balkánu, ktoré boli počas posledných rokov pasívne. Obnovujú sa partnerstvá z minulosti a vytvárajú sa nové, vďaka akcii KA107 v programe Erasmus+ Spolupráca s partnerskými krajinami, získava škola finančnú podporu na individuálnu mobilitu zamestnancov a študentov, čo významne posilňuje dynamiku partnerstva. V prípade balkánskych krajín, okrem výhody jazykovej podobnosti, zdieľame podobný kultúrny rámec. Cieľ je výmena skúseností, podpora škôl v tomto regióne, pričom im VŠVU môže poskytnúť podporu pri vzniku nových kurikúl a skvalitňovaní učebných plánov. Snahou je aj smerovať k podpore vzniku doktorandského stupňa štúdia, s ktorým majú v danom regióne v oblasti umenia zatiaľ málo či žiadne skúseností.
 • Záujem študentov VŠVU o študijnú a pracovnú mobilitu do zahraničia je dlhodobo vysoký a má vzrastajúcu tendenciu (aj vďaka propagácii a aktivitám zahraničného oddelenia - organizovanie informačných seminárov o možnostiach mobilitných programov, informovanie cez web stránku a facebook, zasielanie ponúk študentom na email, apod.). Skvalitňovanie a zvyšovanie mobilít zvyšuje šancu uplatnenia sa na domácom i zahraničnom trhu v budúcnosti.Záujem o mobilitné programy však nie je v rámci katedier vyrovnaný, preto treba venovať pozornosť katedrám, ktorých študenti nevyužívajú možnosti mobility dostatočne. Žiaľ, finančné krytie je v nerovnováhe vzhľadom na záujem a preto VŠVU musí neustále hľadať nové zdroje financovania.
 • VŠVU poskytuje zahraničným študentom viacero informačných zdrojov o štúdiu na škole (pravidelná aktualizácia webstránky, každoročne vydávaný aktuálny sprievodca štúdiom v SJ a AJ, facebooková stránka v SJ a v AJ apod.).  Počet zahraničných študentov na VŠVU cez mobilitné programy je už viac rokov relatívne uspokojivý. S týmto pozitívnym trendom však nekorešponduje zvyšovanie ponuky predmetov v cudzom jazyku, či úroveň akademických prevádzkových služieb zo strany VŠVU. Snahou VŠVU je zvyšovať počet predmetov vyučovaných v anglickom jazyku a prinášať tak nové možnosti pre zahraničných študentov. Pri tejto iniciatíve sa osvedčilo partnerstvo s Vysokou školou múzických umení v Bratislave. Zahraniční študenti VŠMU sa môžu prihlásiť na predmety ponúkané VŠVU a opačne.
 • V roku 2016 prišla VŠVU s ponukou absolvovať  prijímacie pohovory v anglickom jazyku (teoretická i praktická časť skúšky)pre zahraničných študentov, ktorí majú záujem o štúdium na VŠVU. VŠVU rovnako sprostredkuváva kurz slovenského jazyka (štandardné štúdium je možné len v slovenskom jazyku). Zároveň má škola, pre uľahčenie komunikácie so zahraničnými študentami, v pláne ponúknuť v blízkej budúcnosti jazykové kurzy pre vyučujúcich a administratívu. Cieľom VŠVU je vytvárať podmienky na zvýšenie pomeru počtu zahraničných študentov denného štúdia na celkovom počte študentov.
 • Zahraničná mobilita študentov doktorandského štúdia, ako aj medzinárodná spolupráca v oblasti doktorandského stupňa štúdia, je nedostatočná. Plánom je  organizovať kolokviá doktorandov na medzinárodnej úrovni.
 • Medzinárodná sieť partnerských inštitúcií je relatívne veľká, ale nerovnomerne rozložená – je potrebné venovať pozornosť tým zahraničným inštitúciám a študijným programom, ktoré predstavujú pre jednotlivé katedry VŠVU perspektívnych partnerov v oblasti výučby, rozvoja, umeleckej aj výskumnej činnosti.
 • Mobilita vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov viažuca sa predovšetkým k individuálnym umeleckým, prípadne výskumným projektom, je uspokojivá; zatiaľ čo frekvencia výučbovej mobility je viac- -menej sporadická. Situácia je obdobná aj čo sa týka pedagógov a výskumných pracovníkov zo zahraničných škôl prichádzajúcich na VŠVU – jenutné venovať viac pozornosti internacionalizácii výučbových aktivít.
 • VŠVU si dáva za cieľ centralizovať databázu informácií súvisiacich s internacionalizáciou, ako aj systematické monitorovanie a interné evaluovanie medzinárodných aktivít jednotlivých útvarov školy.

Mobilita – štúdium a výučba

Hlavným strategickým cieľom na úrovni internacionalizácie VŠVU a medzinárodnej spolupráce je rozvíjať a zvyšovať medzinárodnú mobilitu študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov medzi VŠVU a zahraničnými vzdelávacími, výskumnými a pracovnými inštitúciami, a to:

 • podporovaním krátkodobých študijných pobytov v rámci výmenných programov Erasmus+, Ceepus, ako aj v rámci bilaterálnych dohôd VŠVU so vzdelávacími inštitúciami v zahraničí. Skvalitňovaním podmienok prijímacieho procesu na zahraničnú mobilitu, ako aj plnohodnotným integrovaním zahraničného študijného pobytu do výučby zabezpečuje VŠVU plnohodnotné uznanie štúdia v zahraničí.
 • propagovaním úspechov našich študentov, absolventov a pedagógov  v zahraničí a posilňovaním komunikácie so zahraničnými médiami
 • motivovaním študentov na mobilitu typu „Freemovers“, ktorá umožňuje vycestovať na akúkoľvek zahraničnú inštitúciu mimo rámec výmenného programu alebo partnerstiev VŠVU:
  • poskytovaním informácií o možnostiach tohto typu mobility a programoch zabezpečujúcich jeho finančnú podporu,
  • vytváraním podmienok na plnohodnotné začlenenie tohto typu mobility do výučby,
 • spolupodieľaním sa na vytváraní príležitostí a prostriedkov na rozvoj mobility a internacionalizáciu štúdia doktorandov:
  • zapájaním sa do medzinárodných sietí činných v tejto oblasti,
  • podporovaním jednotlivých umeleckých a výskumných aktivít doktorandov v zahraničí,
 • iniciovaním a podporou krátkodobých pracovných stáží študentov v popredných firmách, podnikoch či inštitúciách v zahraničí a zefektívnením podmienok na plnohodnotné integrovanie pracovných stáží do programu výučby.
 • skvalitňovaním zverejneňovania informácií o možnostiach zapojiť sa do medzinárodných projektov, workshopov a štúdia v zahraničí
 • zabezpečovaním kvalitného personálu pre koordináciu grantových programov a realizáciu mobilít
 • sledovaním a uľahčovaním vstupu absolventov VŠVU do profesijného života bezprostredne po ukončení štúdia, najmä podporou pracovných stáží zameraných na odbornú prípravu a využitie nadobudnutých vedomostí, zručností a kvalifikácií na pracovnom trhu
 • spolupodieľanie sa na vyhľadávaní finančných zdrojov na podporu mobility študentov, pedagogických a výskumných pracovníkov.

Ďalším cieľom na úrovni internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce je zhodnotiť efektivitu s kvalitatívne preverenými vzdelávacími inštitúciami – smerodajné pritom budú osobné poznatky a skúsenosti samotných študentov, získané z dotazníkov, ako aj priame skúsenosti a názory pedagógov, nadobudnuté na základe zahraničných návštev.

Bilaterálne zmluvy treba koordinovať v súlade s počtom a špecializáciou vyučovaných študijných odborov (študijných programov) na VŠVU. Zvyšovať počet prijímaných zahraničných študentov a skvalitňovať podmienky absolvovania pobytu na VŠVU je možné:

 • účinnou propagáciou VŠVU v zahraničnom prostredí,
 • skvalitňovaním štúdia v rámci mobility, rozšírením ponuky predmetov v cudzom jazyku, najmä v angličtine,
 • skvalitňovaním služieb a servisu (poradenstva a administratívnej podpory poskytovanej zahraničným študentom v priebehu pobytu),
 • iniciovaním organizovania medzinárodných letných škôl a workshopov s účasťou študentov zo zahraničných partnerských škôl.

Podnecovanie internacionalizácie školy, ako aj rozširovanie poznatkov o aktuálnom smerovaní príbuzných študijných odborov v zahraničí je možné:

 • aktívnejším iniciovaním medzinárodnej mobility pedagógov, výskumných pracovníkov a prípadne aj administratívnych pracovníkov VŠVU, ako aj recipročnej výmeny so zahraničnými partnerskými školami, predovšetkým na krátkodobé výučbové pobyty, výskumné a umelecké pobyty a prípravné návštevy
 • podporou lektorských pobytov a výskumno-umeleckých stáží zahraničných pedagógov a výskumných pracovníkov VŠVU, predovšetkým s využitím programov Erasmus+, Ceepus, Národný štipendijný program, Fulbright Scholarship,
 • podporou lepšieho integrovania mobility pedagógov do výučbového procesu,
 • rozvojom nadštandardnej spolupráce v rámci partnerských škôl z krajín Vyšehradskej štvorky a regiónu Západného Balkánu, okrem iného najmä výmenou pedagógov a realizovaním spoločných vzdelávacích a tvorivých aktivít

Členstvo VŠVU v medzinárodných organizáciách a asociáciách

Udržiavať a rozvíjať pozíciu školy v organizáciách, v ktorých má aktívne členstvo (ELIA) a revitalizovať činnosť v organizáciách, v ktorých je škola pasívna (Cumulus, Asociácia európskych umeleckých škôl), ako aj opätovné začlenenie sa do v minulosti zrušených členstiev (ico-D, International Council of Design, bývalá Icograda) má obrovský význam, nakoľko vzájomná výmena skúseností a poznatkov na medzinárodných fórach môže účinne prispieť k skvalitňovaniu úrovne vzdelávania, rozširovaniu kontaktov v zahraničí a rozvíjaniu medzinárodných spoluprác. To je možné:

 • podporou účasti zástupcov VŠVU (pedagógov a výskumných pracovníkov)
 • ako aj študentov na aktivitách a podujatiach uskutočňovaných príslušnými organizáciami – účasť na podujatiach tohto druhu poskytuje zároveň priestor na monitorovanie partnerských škôl,
 • vytváraním účinných nástrojov na aktívnejšie zapojenie zástupcov jednotlivých katedier v týchto organizáciách.
 • identifikácia zodpovednosti jednotlivých pracovísk, aktívne zapojenie katedier do stratégie
 • aktívna participácia v členských organizáciách a podpora partnerských univerzít pre vstup do členstva

Podpora zahraničnej spolupráce – internacionalizácia vzdelávania, výskumu a rozvoja

Pre neustále skvalitňovanie zahraničnej spolupráce a internacionalizácie vzdelávania, výskumu a rozvoja je dôležité:

 • podporovať účasť vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov v medzinárodných projektoch v oblasti umeleckej tvorby a výskumu, ako aj spoluúčasť na organizovaní medzinárodných konferencií, sympózií, workshopov, letných škôl,
 • podporovať vznik a akreditáciu študijných programov spoločných s ďalšou zahraničnou partnerskou školou, ako aj aktivít vedúcich k získaniu dvoch diplomov alebo spoločného diplomu,
 • iniciovať spoluprácu so zahraničnými partnermi na rozvojových a výučbových projektoch:
  • napríklad spoločným odborným vedením záverečných prác, zadávaním spoločných tém semestrálnych prác a ich spoločným konzultovaním, recipročnou účasťou na vypracovávaní oponentských posudkov, spoluprácou na organizovaní doktorandského štúdia, výmenou študijných materiálov a pod.,
 • prehlbovať nadštandardné vzťahy s partnerskými školami z krajín V4,
 • rozvíjať spolupráce so zahraničnými kultúrnymi inštitúciami a zastupiteľstvami v SR, ako aj významnými medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami,
 • podporovať aktivity zamerané na nadväzovanie nových medzinárodných partnerských kontaktov,
 • aktivizovať sebapropagáciu VŠVU v zahraničnom prostredí
 • nadväzovať na úspešné medzinárodné aktivity a podporovať ich (projekty ako open studio ateliéru IN)
 • zúčastňovať sa na medzinárodných konferenciách a fórach
 • skvalitňovať informačné toky a komunikáciu smerom do zahraničia o škole v cudzích jazykoch

Informačná databáza medzinárodných aktivít a kontaktov

V zmysle vytvárania databázy medzinárodných aktivít a kontaktov, ako aj informacií súvisiacich s internacionalizáciou, sa budú uskutočňovat nasledovné kroky:

 • príprava manuálu pre mobilitnú činnosť do zahraničia a jeho priebežná aktualizácia,
 • tvorba komplexnej a štruktúrovanej databázy zahraničných vzdelávacích a iných partnerských inštitúcií (databáza kontaktov jednotlivých úsekov so zahraničnými partnermi) a jej priebežná aktualizácia,
 • spoluúčasť na monitorovaní významných zahraničných odborných aktivít akademických zamestnancov, študentov a absolventov VŠVU (spoluúčasť na tvorbe nástrojov a systému tejto monitorovacej činnosti).