Mobilita zamestnancov

Výzva pre nepedagogických zamestnancov na zahraničnú mobilitu Erasmus+ (krajiny v rámci EÚ)

Výzva pre pedagógov na zahraničnú mobilitu Erasmus+ do partnerských krajín

Výzva pre pedagógov na zahraničnú mobilitu do programových krajín EÚ

Zamestnanci a výskumný pracovníci VŠVU môžu vycestovať do zahraničia za účelom krátkodobej či dlhodobej výučby, nadviazania kontaktov, lektorovania, prezentácie, výskumnej alebo umeleckej činnosti.

Výučbové pobyty

Krátkodobý i dlhodobý výučbový pobyt na zahraničnej inštitúcii.

Výskumné a umelecké pobyty

Výskumné a umelecké pobyty na popredných vzdelávacích alebo iných inštitúciách v zahraničí.

Prípravné návštevy

Návštevy vysokoškolských alebo iných inštitúcií za účelom nadviazania kontaktov a spolupráce.

Školenia

Program Erasmus+ „Mobilita zamestnancov – školenia“ je určený pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov VŠVU. Cieľom mobility je získanie zručností a vedomostí v danej oblasti, výmena a zdieľanie skúseností, ale i job-shadowing v oblasti profesie. Granty prideľuje priamo VŠVU, ktorá ma na tento účel určené finančné prostriedky z Národnej agentúry Erasmus+.