Pracovné stáže pre študentov

Študenti VŠVU majú možnosť v rámci svojho štúdia absolvovať pracovnú stáž v zahraničí. O stáž sa možno uchádzať v rámci krajín EÚ prostredníctvom programu Erasmus+, v rámci partnerských krajín i o stáže na Slovensku.

Stáže v rámci programu Erasmus+

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu bakalári, magistri a doktorandi.

Doba trvania:

min. 2 a max. 12 mesiacov

Grant:

520 – 620 EUR/mesiac (v závislosti od krajiny)
570 – 670 EUR/mesiac (v závislosti od krajiny pre študentov poberajúcich soc. štipendium)

Počet odpracovaných hodín:

min. 37,5 hod/týždeň

Kedy môžem vycestovať:

hneď

Kam môžem vycestovať:

Členské krajiny EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko, Turecko

Tipy na stáže:

 • Erasmusintern.org – vyhľadávanie stáží vo všetkých odboroch
 • School Education Gateway – vyhľadávanie škôl, ktoré ponúkajú stáže pre študentov/absolventov učiteľských odborov (učitelia, jazykoví asistenti)

Počet kreditov za stáž:

20 ECTS – Pracovná stáž (veľká) – 20 kreditov (za podmienky trvania stáže min.13 týždňov a počte odpracovaných hodín 37,5 hod./týždenne, počas trvania semestra). 

5 ECTS –  Doplnková pracovná stáž (malá)– výberový predmet 5 kreditov  (za podmienky trvania stáže min. 8 týždňov a počte odpracovaných hodín 37,5 hod./týždenne, počas letných mesiacov)

https://www.vsvu.sk/studium/studenti/organizacia-studia/pracovne-staze/

Ako sa prihlásiť?

Na zahraničnom oddelení odovzdať:

 • prihlášku podpísanú vedúcim ateliéru a katedry
 • uprednostnení budú uchádzači s potvrdením o prijatí na stáž od prijímajúcej organizácie (postačuje e-mail). Stačí dodať dodatočne.

Deadline na prihlásenie

31. máj 2019

 • budúci absolventi
 • študenti, ktorí chcú ísť na leto 2019 (jún - august)

31. júl 2019

 • študenti, ktorí chcú ísť v ZS 2019/2020

Výber študentov bude posudzovaný na základe odovzdaných dokumentov.

Postup pred odchodom do zahraničia

Po tom, ako študent uspeje vo výberovom konaní,

na zahraničnom oddelení:

 • odovzdá kompletne vyplnený Learning Agreement for Traineeship
 • absolvuje OLS (Online Language Support) test
 • odovzdá  kópiu Európskeho preukazu poistenca a kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za spôsobenú škodu a o úrazovom poistení
 • podpíše Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory

na študijnom oddelení:

 • odovzdá individuálny študijný plán, ktorý konzultuje s vedúcim ateliéru. Študent si zapíše do Individuálneho študijného plánu všetky povinné predmety (súčet ohodnotenia týchto predmetov môže byť nižší ako 20 kreditov), ktoré by mal v semestri počas konania pracovnej stáže absolvovať na VŠVU; vyučujúci jednotlivých predmetov mu určia podmienky absolvovania daných predmetov, pravidlá hodnotenia, či spôsob prezentácie. Vedúci ateliéru podpíše súhlas/nesúhlas s praktickou stážou študenta a s jeho Individuálnym študijným plánom; kompletne vyplnený ho odovzdá na študijnom oddelení. Ak Individuálny študijný plán študent neodovzdá pred odchodom na stáž, bude hodnotený zo všetkých predmetov známkou FX a nútený opakovať ročník!

Po absolvovaní praktickej stáže a návrate na VŠVU

 • po návrate je študent povinný predložiť realizované práce na katedrové hodnotenie; pedagógovia prihliadnu aj na písomné zhodnotenie práce študenta prijímajúcou zahraničnou firmou. Vedúci ateliéru udelí študentovi hodnotenie predmetu „Pracovná stáž“
 • študent si vyzdvihne na študijnom oddelení Individuálny študijný plán; ak študent splnil požiadavky, ktoré mu pedagóg zadal pred odchodom na stáž, tak je riadne hodnotený; v prípade, že požiadavky nesplnil, pedagóg môže navrhnúť neuznanie predmetu (v takomto prípade je predmet hodnotený ako „neabsolvoval“) a študent si príslušný predmet zapíše v nasledujúcom akademickom roku
 • študent požiada hostiteľskú inštitúciu o vystavenie Traineeship Certificate (s.3), ktoré musí obsahovať dátum začiatku a ukončenia praktickej stáže a hodnotenie práce študenta
 • vyplní Erasmus+ Report (vyzvanie príde mailom)
 • absolvuje 2.časť OLS (vyzvanie príde mailom)