Pracovné stáže pre absolventov

Absolventi VŠVU majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+.

Stáže v rámci programu Erasmus+

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Doba trvania:

min. 2 a max. 12 mesiacov

Grant:

520 – 720 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)

Počet odpracovaných hodín:

min. 37,5 hod/týždeň

Kedy môžem vycestovať:

Stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.

Kam môžem vycestovať:

Členské krajiny EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko, Turecko

Tipy na stáže:

Vyhľadávanie stáží vo všetkých odboroch:

Ako sa prihlásiť?

Prihlášku podpísanú zodpovednou osobou v prijímajúcom štúdiu/ateliéri/firme odošlite na email. adresu: mildeova@vsvu.sk

Presná špecifikácia ateliéru, štúdia či firmy s adresou a podpisom zodpovednej osoby sa môže doplniť do prihlášky dodatočne. Najneskôr však do 3 týždňov pred plánovanou mobilitou.

Deadline na prihlásenie pre budúcich absolventov akad. roka 2020/2021:

31. jún 2021

Výber študentov bude posudzovaný na základe odovzdaných dokumentov.

Postup pred odchodom, počas a po príchode

Po tom, ako budúci absolvent uspeje vo výberovom konaní, 

na zahraničnom oddelení:

  • odovzdá kompletne vyplnený Learning Agreement for Traineeship
  • absolvuje OLS (Online Language Support) test z cudzieho jazyka
  • odovzdá  kópiu Európskeho preukazu poistenca a kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za spôsobenú škodu a o úrazovom poistení
  • podpíše Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory

po absolvovaní praktickej stáže a návrate:

  • absolvent požiada hostiteľskú inštitúciu o vystavenie Traineeship Certificate (záverečná časť dokumentu Learning Agreement for Traineeship - After Mobility), ktoré musí obsahovať dátum začiatku a ukončenia praktickej stáže a hodnotenie práce študenta (vyplnené a podpísané zodpovednou osobou z hostiteľskej inštitúcie) 
  • vyplní Erasmus+ Report (vyzvanie príde mailom)
  • absolvuje 2. časť jazykového testu OLS (vyzvanie príde mailom)
  • na zahraničné oddelenie zašle výber niekoľkých fotografií z pracovného prostredia