Zora Rusinová

Meno
prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
Pozícia
Vedúca sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií
Oddelenie
Centrum výskumu
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Výučba / Úradné hodiny

Pondelok
16:00 – 19:00 (výučba), 14:00 – 16:00 (konzultácie)
Piatok
10:00 – 12:00 (konzultácie)

Predmety:

 • Všeobecné problémy vizuálnych kultúrnych štúdií I., II.

Štúdium:

1973

 • Mgr., Katedra vedy o výtvarnom umení FF UK Bratislava

1986

 • PhDr., FF UK Bratislava

2003

 • PhD., FF UP Olomouc

2009

 • Inaugurácia: FF Trnavská univerzita v Trnave
 • 2010

 • menovaná za vysokoškolského profesora

 

Doterajšie pracovné zaradenie:

 • Umenovedný ústav SAV Bratislava
 • Zväz slovenských výtvarných umelcov Bratislava
 • Vydavateľstvo Tatran, Bratislava – odborná redaktorka pre publikácie o výtvarnom umení

od 1992

 • Slovenská národná galéria Bratislava – kurátorka sochárstva 20. storočia

od 2004

 • Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, docent v odbore dejiny umenia a kultúry

od 1. 4. 2011

 • funkčná profesorka na Vysokej škole výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

 

Vedecko-pedagogické a odborné pôsobenie:

Intenzívna pedagogická činnosť, založená na vedecko-výskumných výsledkoch vlastnej práce, pravidelne sa zúčastňuje ako členka komisií štátnych záverečných skúšok, rigoróznych a dizertačných konaní. V rokoch 2004-2010  spolugarantka vo všetkých troch stupňoch odboru Teória a dejiny výtvarného umenia na FF Trnavskej univerzity. Od roku 2008 je členkou Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium pre daný št. odbor na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Je členkou viacerých vedeckých grémií a odborových a výberových komisií doma a v zahraničí.

 

Odborné zameranie:

História a teória moderného a súčasného umenia na Slovensku a vo svete v 20. storočí a v súčasnosti, vizuálne kultúrne štúdiá. Vzťah medzi výtvarným umením a masmédiami, , ideológiou, reklamou, fenoménmi subkultúry, ich interakcia s aktuálnymi teoretickými konceptmi a ich stratégiami.

 

Vedecko-výskumná činnosť:

 • Koncepcia výskumného projektu, generálna kurátorka syntetickej hodnotiacej výstavy + editorka a spoluautorka sprievodnej publikácie: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Slovenská národná galéria 1995.
 • Koncepcia výskumného projektu, generálna kurátorka syntetickej hodnotiacej výstavy + editorka a spoluautorka sprievodnej publikácie 20. storočie. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Slovenská národná galéria 2000
 • Koncepcia projektu, kurátorka, editorka a spoluautorka syntetickej hodnotiacej výstavy Umenie akcie 1965-1989 (+ editorka, spoluautorka) SNG Bratislava 2001
 • Spoluautorka výskumného projektu a hodnotiacej publikácie Ľudovít Fulla. Slovenská národná galéria 2002
 • Spoluautorka výskumného projektu a hodnotiacej publikácie Slovenské vizuálne umenie 1970-1985. SNG, Bratislava 2003
 • Koncepcia výskumného projektu, kurátorka medzinárodnej syntetickej hodnotiacej výstavy, autorka a editorka sprievodnej publikácie: Autopoesis, Slovenská národná galéria 2006
 • Úspešné obhájenie grantu KEGA na projekt: Umelec a jeho sebaprezentácia r. 2006-2009.
 • Učebné texty (v rámci spoluriešiteľstva Projektu KEGA č. 3/6500/08 Hlavný riešiteľ: Doc. Anna Daučíková. Katedra intermédií VŠVU v Bratislave): Kapitoly z vizuálnych kultúrnych štúdií pre Katedru intermédií a multimédií. Koncepcia, úvodné texty a antológia zahraničných textov: Zostavila Zora Rusinová.

 

Členstvo vo vedeckých a odborných radách (domáce):

 • Členka Umeleckej rady Vysokej školy výtvarných umení
 • Členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
 • Členka Rady pre akvizície výtvarných diel pri Galérii mesta Bratislavy – od r. 2003
 • Členka Rady pre akvizície Slovenskej národnej galérie – od r. 2006

 

Členstvo vo vedeckých a odborných radách (zahraničné):

 • Členstvo v ESSL AWARD CEE 2009, 2011, Klosterneuburg an der Donau, International Jury – Ocenenie a prezentácia najlepších diel 18 študentov umeleckých akadémií strednej a východnej Európy (Czech Republic – Jiří Švestka, Slovakia – Zora Rusinova, Hungary- Gábor Ebli, Slovenia – Vonja Babic, Croatia – Igor Španjol)
 • Členstvo (za Slovensko) v medzinárodnom boarde pre projekt: Gender Check Feminity and Masculinity in Eastern European Art. Wien: MUMOK, november 2009.

 

Ďalšie významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity:

 • šéfkurátorka novín o umení „Galéria“ (vydávala SNG, Bratislava 1994-2000)
 • podstatné ovplyvnenie rozvoja vedného odboru v celoštátnom meradle: realizácia publikácií monografického a syntetického charakteru ako aj výstavných projektov doma a v zahraničí, ktoré boli príspevkom k súčasnej teórii a dejinám umenia (napr. Umenie 60. rokov, Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie, Umenie akcie 1965-1989, Autopoesis a pod.)
 • Účasť na výskume, príprave a realizácii medzinárodnej výstavy : Gender Check. Feminity and Masculinity in Eastern European Art. Ed. Bojana Pejic. Wien: MUMOK, november 2009.

 

Ocenenie vedeckej činnosti:

Za vedenie kolektívnych projektov:

 • Cena časopisu Pamiatky a múzeá za r. 1995 za kolektívny projekt 60. roky v slovenskom výtvarnom umení (gen. kurátorka a editorka katalógu výstavy)
 • Cena časopisu Pamiatky a múzeá za r. 2000 za kolektívny projekt 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení (gen. kurátorka a editorka katalógu výstavy)

Za individuálnu prácu:

1975

 • Cena Martina Benku (za teoretickú diplomovú prácu Slovenské maliarstvo 30. rokov), Bratislava

1996

 • Cena Bulharského ministerstva kultúry za propagáciu bulharských umelcov v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave.

2007

 • Extra cena Oskara Čepana (za teóriu, prezentáciu a aktivity na poli súčasného umenia), SCCA, Bratislava

 

Pubikácie:

AAB:

 • 1. RUSINOVÁ, Z.:  Vladimír Popovič. Slovart, Bratislava 2002, 2008 strán /4,5 AH textu/ . ISBN 80-7145-685-3
 • 2. RUSINOVÁ, Z.:  Karol Baron. Slovart, Bratislava 2003, 192 strán /4,5 AH textu/ ISBN 80-7145-755-8
 • 3. RUSINOVÁ, Z.:  In: Veronika Rónaiová -  mapovanie priestoru. Texty: Zora Rusinová (s. 7-104 /3 AH/)., Zuzana Kiczková, Richard Gregor. J.M. Press, Bratislava 2004, 214 s. ISBN: 80-85417-11-1
 • 4.  RUSINOVÁ, Z.:  Bohdan Hostiňák. L.C.A. Publ. Group, Bratislava, 2005, ISBN: 80-89129-59-5 (1 AH + obr.)
 • 5.  RUSINOVÁ, Z.:  Autopoesis. SNG, Bratislava 2006. 214 strán (slov. –angl., rozsah 214 strán). ISBN 80-8059-116-4
 • 6.  RUSINOVÁ, Z.:  Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia+. Vydavateľstvo VEDA, SAV, Bratislava 2009. (rozsah 18 AH) ISBN: 978-80-224-1075-5

ABA:

 • 1.  RUSINOVÁ, Z.:  Limitlos. Kunsthalle Dresden. Neues Sächsischer Kunstverein. 1997. ISBN 80-967626-4-8

ABB:

 • 1. RUSINOVÁ, Z.: Od asambláže k tragickému mýtu. In:  Jozef Jankovič. SNG, Bratislava, 1997, s. 5-79. ISBN  80-85188-97-X
 • 2. RUSINOVÁ, Z.: Od farby ako matérie k nulovej zóne.  K tvorbe Miloša Urbáska. In: Galéria, vedecká ročenka SNG, 2000, roč, 1, s. 81-113. /3 AH/ ISBN 80-8059-050-8
 • 3. RUSINOVÁ, Z.: Interpretačné a kontextuálne aspekty umenia akcie. In: Umenie akcie 1965-1989. Ed. Zora Rusinová. SNG, Bratislava 2001, s. 7-218, 224-226, 309-317. (10 AH textu)
 • 4. RUSINOVÁ, Z.: Básnici s podviazanými krídlami. Pokus o kritickú analýzu Súkromných listov Fullu a Galandu. In: . Ľudovít Fulla. Ed. K. Bajcurová, SNG, Bratislava 2002, s. 120-130. /2 AH/ ISBN 80-8059-060-5
 • 5.  RUSINOVÁ, Z.: Medzi optickým vedomím a nevedomím / za hranicami viditeľného. In: Marián Mudroch. (ďalšie texty: Jiří Valoch, Juraj Mojžiš). Bratislava: Pictonica, s.r.o.,  s. 43-57 (1 AH textu). ISBN: 978-80-970752-0-0
 • 6. RUSINOVÁ, Z.: Banality, Schránky, Udalosť, výzva, ozvláštnenie, hra, rezervácie, Sťahovania a núdzové úniky. In: Monogramista T.D., s. 406-424 (3 AH). (ďalší text J. Valoch). Bratislava: O.K.O., Slovart, spol. s.r.o. ISBN: 978-80-88805-09-0

ABC:

 • 1. RUSINOVÁ, Z.: Júlia Kováčiková-Horová. In: Das Bauhaus im   Osten. Slovakische und Tschechische avantgarde 1928-1939. Verlag Gerd Hatje, Kolín nar Rýnom, 1997, s. 276-288 (1AH + obr.)   ISBN: 3-7757-0729-8

ABD:

 • 1. RUSINOVÁ, Z.: Ad fontes. In: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Bratislava, SNG. 1995. Ed. Zora Rusinová 1. Úvod. In: s. 10-27 /2 AH/ ISBN 80-85188-58-9
 • 2. RUSINOVÁ, Z.: V mene syntézy umenia a života. In: Šesťdesiate roky (v slovenskom výtvarnom umení). Bratislava, SNG. 1995, Ed. Zora Rusinová, s. 166-202 /2,5 AH/ ISBN 80-85188-58-9
 • 3. RUSINOVÁ, Z.: Dimenzie novej figurácie. In: Šesťdesiate roky (v slovenskom výtvarnom umení). Bratislava, SNG. 1995, Ed. Zora Rusinová, s. 203-217 /1 AH/ ISBN 80-85188-58-9
 • 4. RUSINOVÁ, Z.: Básnici s podviazanými krídlami. Pokus o kritickú analýzu Súkromných listov Fullu a Galandu. In: . Ľudovít Fulla. Ed. K. Bajcurová, SNG, Bratislava 2002, s. 120-130. /2 AH/ ISBN 80-8059-060-5
 • 5. RUSINOVÁ, Z.: Problém koexistencie kultúr. In: Slovenské vizuálne umenie 1970-1985. Ed. A. Hrabušický. SNG, Bratislava 2003, s. 9-31.  /3,5 AH/ ISBN 80-8059-073-7
 • 6. RUSINOVÁ, Z.: Akčné umenie. In: Slovenské vizuálne umenie 1970-1985. Ed. A. Hrabušický. SNG, Bratislava 2003, s. , s. 189-209 /2 AH/ ISBN 80-8059-073-7
 • 7. RUSINOVÁ, Z.: Untitled. Vladimír Ossif. GMB, Bratislava 2006 (1 AH + obr.) ISBN 80-88762-85-5
 • 8. RUSINOVÁ, Z.:  Marián Mudroch. Skúsenosť z údivu. GMB, Bratislava 2006 (1 AH)
 • 9. RUSINOVÁ, Z.:  Slová a priestory. In: Zborník textov Tretia tehla, pri príležitosti výst. Ani slovo, ani vec. Ed. V. Beskid, Trnava 2007, s. 77-84. /0,7 AH+ obr./
 • 10. RUSINOVÁ, Z.:  Photograph as Autopoesis. In: Imago. Vyd. Fotofoto, Bratislava Winter, 2007/23, s. 24-31 (1,5 AH+ obr.)
 • 11. RUSINOVÁ, Z.: Postmoderna „in situ“. In: Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení. 1985-1992. Kat. výst. Ed. Beáta Jablonská. SNG, Bratislava 2009, s. 110-139. ISBN: 8080591407, 9788080591403
 • 12. RUSINOVÁ, Z.: Pohyblivé piesky (umenie žien a feminizmus). In: Profil súčasného výtvarného umenia, č. 4, 2010, s. 6-35 (1,1AH). ISSN: 1335-9770

ACB:

 • RUSINOVÁ, Z. a kolektív:  20. storočie. Dejiny slovenského výtvarného umenia (editorka publikácie a spoluautorka). SNG, Bratislava 2000. 638 strán. ISBN 80-8059-031-1. Z toho
 • Rusinová texty: Od zlyhania utópie k veku simulakra. S. 39-60 (2 AH) + Objekt v multimediálnych kontextoch: s. 149-162 (2 AH).
 • Ďalšie texty: J. Abelovský, K. Bajcurová, V. Beskid, D. Bořutová, M. Dulla, J. Geržová, A. Hrabušický, S. Ilečková, B. Jablonská, I. Jančár, M. Janovičková, Z. Kolesár, K. Kubíková, V. Macek, R. Matuštík, I. Mojžišová, D. Poláčková, K. Rusnáková, A. Schrammová, Š. Šlachta, E. Trojanová, T. Vančová, A. Vrbanová , M. Zervan. (publikácia slúži aj ako učebné texty)

ACD:

 • In: Skriptá (cyklus prednášok):
 • 1. RUSINOVÁ, Z.  Mýtus v súčasnom umení. In: Zborník prednášok Podoby súčasného umenia, VŠVU-SNG, 1994, s. 8-16. /1,5 AH/ ISBN 80-88675-05-7
 • 2. RUSINOVÁ, Z. Syntéza umenia a života. In: Umenie 60. rokov. Zborník prednášok o výtvarnom umení a architektúre, s. 24-34, Bratislava VŠVU, 1995, (1,1 AH) ISBN: 80-88675-15-4 ISBN 80-88675-15-4
 • 3. RUSINOVÁ, Z. Rovnica a metafora /Interakcia vedy a umenia/. In: Postmoderna a čo ďalej? Zborník prednášok o umení a architektúre. VŠVU, 1996, s. 29-41. (1,2 AH + obr.). ISBN 80-88675-32-4
 • 4. RUSINOVÁ, Z. Paralela domov – svet? In: Zborník prednášok Umenie sedemdesiatych rokov. VŠVU-SNG, Bratislava 1997, s. 25-38. /1 AH + obr/  ISBN 8088675-48-0
 • 5. RUSINOVÁ, Z. Niekoľko poznámok k súčasnému francúzskemu umeniu. In: Zborník prednášok Podoby súčasného umenia II, VŠVU-SNG, Bratislava 1997-1998, s. /1 AH + obr/. ISBN 80-88675-71-8
 • 6. RUSINOVÁ, Z. Barok a súčasnosť. In: Zborník prednášok. VŠVU-SNG, Bratislava 1998-2002. s. /1 AH+ obr/. ISBN 80-88675-72-3
 • 7. Kapitoly z vizuálnych kultúrnych štúdií. Učebné texty pre Katedru intermédií a multimédií VŠVU v Bratislave. Koncepcia, úvodné texty a antológia prekladov zo zahraničných textov: preložila a zostavila Zora Rusinová. 2010 (nepredajné)

ADE:

 • 1. RUSINOVÁ, Z.: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. In: 52. Bulletin Moravskej Galérie v Brně, Brno 1996, s. 197-211.
 • 2. RUSINOVÁ, Z.: V mene syntézy umenia a života. Dimenzie novej figurácie.  In: 52. Bulletin Moravskej Galérie v Brně, Brno 1996., s. 214-216 /1,7 AH/
 • 3. RUSINOVÁ, Z.: The  Totalitarian Period and Latent Feminism. In: Praesens – Centrale European Contemporary Art Revue. Kulturális Betéti Társaság /Budapest, Hungary/, 2003, n. 4., s. /0,4 AH/ ISSN 1588-5534
 • 4. RUSINOVÁ, Z.: Matej Krén: Passage.  Praesens – Centrale European Contemporary Art Revue. Kulturális Betéti Társaság, Budapešť. 2004, n. 3, s. 103-108. /0,5 AH/ ISSN 1588-5534
 • 5. RUSINOVÁ, Z.: Medzi maľbou a fotografiou. In: Sado. Príloha časopisu Umělec. Praha, CZ. Jar. 2005, s. 58-61. (0,4 AH rukopisného textu) ISSN 1336-6319
 • 6. RUSINOVÁ, Z.: L´arts plastiques slovaques avant et après la Revolution de Velours. In: Ligeia, Dossiers sur ľ art. Ed. Giovanni Lista. Paris, 2008, s. 42-60. ISSN 0989-6023.
 • 7. RUSINOVÁ, Z.: Les mondes virtuels concrets. Entretien avec Matej Krén. In: Ligeia – Dossiers sur ľart. Ed. Giovanni Lista. Paris 2008, p. 61-68. ISSN 0989-6023.
 • 8. RUSINOVÁ, Z.: Discourse of the Self. In: Gender Check. Feminity and Masculinity in Eastern European Art. Ed. Bojana Pejic. Wien: MUMOK, november 2009, str. 104 – 111. (0,7 AH). ISBN 978-3-902490-57-5
 • 9. RUSINOVÁ, Z.: Text about artists: Lenka Cisárová, Jozef Poník, Lucia Stráňaiová. In: ESSL ART AWARD CEE 09, Klosterneuburg Vienna: Edition Sammlung Essl, s. 57, 65, 71.  (spolu 0,3 AH). ISBN 978-3-902001-50-4
 • 10. RUSINOVÁ, Z.: Slovak Republic: Zora Rusinova. (Interview with Researcher). In: Gender Check. Feminity and Masculinity in Eastern European Art. Ed. Bojana Pejic. Wien: MUMOK, november 2009, s. 368 – 369. (0,3 AH). ISBN 978-3-902490-57-5
 • 11. RUSINOVÁ, Z.: The Totalitarian period and Latent feminism. In: Gender Check:  a Reader. Ed. By Bojana Pejic & ERSTE Foundation & MUMOK, Wien, 2010, s. 145-150.
 • ISBN 978-3-86560-883-3
 • 12. Les arts plastiques en Slovaquie depuis 1945.  In: Bulletin de ľ association ľ Amitie franco-tchéco-slovaque. Centre d´etudes slaves, CNRS / Sorbonne, Paris, 2010. Ed. E. Faucher, s. 1-8. /1 AH/ ISSN 0755-8082

ADF:

 • 1. RUSINOVÁ, Z.: Vývinové tendecie v slovenskom maliarstve 1918-1945. ARS, revue SAV. 1975-76, 1-4, s. 33-52. /2,5 AH/ ISSN 0044-9008
 • 2. RUSINOVÁ, Z.: K počiatkom teoreticko-kritickej interpretácie výtvarného diela. ARS, revue SAV, 1-4, 1977-81, s. 212 -219 /1, 3 AH/ ISSN 0044-9008
 • 3. RUSINOVÁ, Z.: Umenie alebo mánia pozorovať. Výtvarný život, 1991, 2-3, s. 31-40. /1 AH/ ISSN 0139-7214
 • 4. RUSINOVÁ, Z.: Alchýmia matérie a dematerializácia objektu. Galéria, SNG, 1994, I,  č. l, s. 4. /0,3 AH/ ISSN 1335-1621
 • 5. RUSINOVÁ, Z.: Prečo ešte múzeum? O madridskom múzeu Thyssena-Bornemisza. Profil, 2000, 2-3, s. 30-38. /1 AH/ ISSN 1335-9770
 • 6. RUSINOVÁ, Z.: Dráha mojej kométy? Alebo – od ikonoklazmu k obrazu človeka. In: Profil, 2002, č. 1, s. 88-101. (0,7 AH) ISSN 1335-9770
 • 7. RUSINOVÁ, Z.: Visual Culture Reader. I. In: Profil, 2002, č. 4. s. 74-111. /2 AH/ ISSN 1335-9770
 • 8. RUSINOVÁ, Z.: Visual Culture Reader. II. In: Profil, 2003, č. 1, s. 6-45. /2 AH/ ISSN 1335-9770
 • 9. RUSINOVÁ, Z.: Od okraja k centru / From Margines to Center. In: Profil, 4, 2004, s. 6-36. /2,5 AH/. ISSN 1335-9770
 • 10. RUSINOVÁ, Z.: A Companion to Contemporary Art since 1945. In: Profil, Bratislava 2006, č. 4, s. 6-31. (2 AH + obr.) ISSN 1335-9770
 • 11. RUSINOVÁ, Z.: Hľadanie a strácanie sa. Labyrint. In: Anthropos, časopis pre humanitné a sociálne poznanie, roč. 3, č. 4, Kaligram, Bratislava 2006, s. 55-60. (0,7 AH). ISSN 1336-5441
 • 12. RUSINOVÁ, Z.: V zajatí abecedy tela. In: Sado 2. Vyd. Dorota Sadovská,.Bratislava 2007, s. 59-74. (0,4 AH rukopisného textu) ISSN 1336- 63-19

AEF /výber/:

 • 1. RUSINOVÁ, Z.: Jozef Bubák. Tatran, Bratislava 1984. Rozsah 53 s. , 1,9 AH + obr.
 • 2. RUSINOVÁ, Z.: Vladimír Kompánek. Sochárstvo. In: Sochy a kresby. Bratislava, SNG 1993. /2 AH/. (spoluautorka K. Kubíková) ISBN 80-85188-46-5
 • 3. RUSINOVÁ, Z.: Andrej Rudavský. Sochárstvo. In: Sochy – kresby. Bratislava, SNG 1994 /2 AH/. (spoluautorka K. Kubíková). ISBN 80-85188-46-5
 • 4. RUSINOVÁ, Z.: Slovenské sochárstvo 1900-1945. In: Umenie Slovenska. Bratislava, SNG, 1994. s. 280-319. /2,3 AH + obr.) ISBN 80-85188-42-2
 • 5. RUSINOVÁ, Z.: Slovakie-Die. Šesť slovenských umelcov. Die-Drộme, France, 1994. (1 AH + obr.)
 • 6. RUSINOVÁ, Z.: Sculpture in Time / Socha v čase. Centrum Rzezby Polskiej Oronsko – SNG Bratislava, 1996. 76 strán /2,5 AH/ ISBN 80-85188-84-8
 • 7. RUSINOVÁ, Z.: Veronika Rónaiová. Reinterprertácie alebo zrkadlenia a podobenstvá. SNG, 1996. /0,4 AH/
 • 8. RUSINOVÁ, Z.: Garda Alexander – Emoke Vargová – Gabriela Medveďová. SNG, Bratislava 1996.  /0,4 AH/ ISBN 80-85188-87-2
 • 9. RUSINOVÁ, Z.: Pars pro toto. SNG, Bratislava 1995 (1,2 AH + obr). ISBN 80-85188-52-X
 • 10.  RUSINOVÁ, Z.: Epikurova záhrada. SNG, Bratislava, 1996. /2 AH/ ISBN 80-85188-52-X
 • 11. RUSINOVÁ, Z.: Veronika Rónaiová – Archeológia emócií. Zámok Sovinec, 1997, ČR., /0,3 AH/.
 • 12. RUSINOVÁ, Z.: Peter Rónai – Reconstruction. SNG, Vermesova vila, Dunajská Streda, 1995. /1 AH/ ISBN 80-85188-60
 • 13. RUSINOVÁ, Z.: Stratený raj – Paradise Lost. Barok a súčasnosť. SNG, Bratislava 1998. /1,5 AH/80-8059-029-X
 • 14. RUSINOVÁ, Z.: Materia Prima (Obrazy D. Sadovskej, V. Rónaiovej, R. Bielika, J. Bausa). UBS, Bratislava, 1998. /1 AH/
 • 15. RUSINOVÁ, Z.: O madridskom múzeu Thyssena-Bornemisza. Profil, 2000, 2-3, s. 30-38. /1 AH/ ISSN 1335-9770
 • 16. RUSINOVÁ, Z.: Každý o niečom inom. Bohdan Hostiňák, Dan Meluzin, Dorota Sadovská. SNG, Vermesová vila, Dunajská Streda, 2000.  /0,6 AH/ ISBN 80-8059-035-4
 • 17. RUSINOVÁ, Z.: Karol Baron a jeho ikonografia De imagine mundi. In: Karol Baron 1966-2000. GMB, Bratislava 2001, s. 23-34. /1 AH/ISBN 80-88762-54-5
 • 18. RUSINOVÁ, Z.: Akvizície Slovenskej národnej galérie za rok 2002. Zbierka sochárstva 20. storočia. In: Galéria – Ročenka SNG, 2002, s. 231-232. /0,1 AH + obr./ ISBN 80-8059-079-6
 • 19. RUSINOVÁ, Z.: Zbierka sochárstva 20. storočia. In: Akvizície SNG 1989-2001. Bratislava 2002, s. 31-57.  /2 AH/ ISBN 80-8059-063-X
 • 20. RUSINOVÁ, Z.:  Akvizície Slovenskej národnej galérie za rok 2003. Zbierka sochárstva 20. storočia. In: Galéria – Ročenka SNG, 2003, s. 241-243. /0,2 AH + obr./ ISBN 80-8059-093-01
 • 21. RUSINOVÁ, Z.: Reč tela alebo Iné čítanie /K zrodu problému tela a pohlavia v slovenskom výtvarnom     umení/. In: Galéria – ročenka SNG, 2003, s. 9-33.  /2,2 AH/. ISBN 80-8059-093-1
 • 22. RUSINOVÁ, Z.: Od autoportrétu k autobiografickej narácii. In: Galéria – Ročenka SNG 2006, s. 117-132. /2 AH/ ISBN 978-80-8059-124-3
 • 23. RUSINOVÁ, Z.: Slová a priestory. (k tvorbe Monogramistu TD). In: Zborník textov pri príležitosti výstavy Ani slovo, ani vec. Tretia tehla. Ed. Vladimír Beskid. Galéria Jána Koniarka, Trnava 2006, s.77-84. (0,7 AH) ISBN 978-80-85132-52-6
 • 24. RUSINOVÁ, Z.: Akvizície Slovenskej národnej galérie za rok 2006. Zbierka sochárstva 20. storočia. In: Galéria – Ročenka SNG, 2006, s. 172-173. /0,1 AH + obr./ ISBN 978-80-8059-124-3
 • 25. RUSINOVÁ, Z.: Skúsenosť z údivu. Marián Mudroch. GMB, Bratislava, 2006 (0,7 AH textu)
 • 27. RUSINOVÁ, Z.: Dan Meluzin. Obrazy. Galéria Linea, Bratislava, 2003. /0,5 AH + obr/
 • 28. RUSINOVÁ, Z.: Emőke Vargová – Mäkké obrazy.  Galéria Linea, Bratislava 2004 /0,6 AH
 • 29. RUSINOVÁ, Z.: Dezider Tóth. Partitúry. Vyd. Aukčná sieň. SOGA, Bratislava, 2009. Bez ISBN

AFA:

 • 1. RUSINOVÁ, Z.: Súznenia a kontradikcie kolektívnych programov v slovenskom výtvarnom umení. In: České umění 1939-1989. Programy a impulzy. Vědeckovýskumné pracovište AVU Praha, 8. – 9. 12. 1999 (1 AH)
 • 2. RUSINOVÁ, Z.: Problém antológie v oblasti vizuálnych kultúrnych štúdií. In: (A)symetrické historie – zamlčené rámce a vytesnené problémy. Zborník sympózia. Vědeckovýskumné pracovište AVU, Praha,2008. (1,1 AH) ISBN 978-80-87108-07-9

AFB: /výber/

 • 1. RUSINOVÁ, Z.: Súčasné britské sochárstvo (konštanty a premeny výtvarného druhu). Prednáška na medzinárodnom sympóziu: Metamorphosen der Plastik. Pri príležitosti výstavy Ota H. Hajeka. (VŠVU v spolupráci s Goetheho inštitútom). Goethe Institut, Bratislava 1994. In: Zborník zo sympózia. 1994, s. 42-53. ISBN 80-85694-52-2
 • 2. RUSINOVÁ, Z.: organizácia a koncepcia medzinárod. Sympózia: Slovenské umenie v 20. storočí. Úvodný príspevok – In: Na križovatke kultúr. Stredná Európa a umenie 20. storočia. Medzinárodné sympózium. 12.-13. 10. 2000. SNG, Bratislava 2002, s. 6-13. ISBN 80-8059-059-1
 • 3. RUSINOVÁ, Z.: Motivické konštanty kresťanskej ikonografie. In: Zborník sympózia Miesto pre modlitbu. Kresťanstvo a kultúra I. VŠVU, 1998, s. 59-68, /1 AH/. ISBN 80-88675-74-X
 • 4. RUSINOVÁ, Z.: Ad Laudem Artificis. In: Zborník Kresťanstvo a kultúra. II. Bratislava, VŠVU, 1999, s. 49-51. ISBN 80-8059-030-3
 • 5. RUSINOVÁ, Z.: Manipulatívne priestory. Príspevok k problému priestorovej inštalácie v umení 20. storočia. Umenie Slovenska v historických kontextoch. FF TU október 2004. s. 117-123 (0,9 AH)  ISBN 80-8082-040-6
 • 6.  RUSINOVÁ, Z.: Photograph as Autopoesis. Prednáška na medzinárodnej konferencii v rámci Mesiaca fotografie. 5. 11. 2006, VŠVU, Bratislava. Vyšlo v suplemente: In: Imago. Vyd. Fotofoto. 2007. č. 23, s. 24-31 (1,5 AH) ISSN 1335-1362
 • 7. RUSINOVÁ, Z.: Expandované pole maľby. In: Maľba v kontextoch, kontexty maľby. Česko-slovenské sympózium. 21.-22. 10. 2010. Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií, centrum výskumu VŠVU, Bratislava. Koncepcia sympózia Jana Geržová. /príspevok v tlači/

AFC:

 • 1. RUSINOVÁ, Z.: Alén Diviš – paralení historie. In: Zborník sympózia. VVP AVU, Praha 2005. s. 91-93. ISBN 80-239-7123-9

 

Recenzie, ohlasy a citácie v zahraničných publikáciách:

 • – Biografické heslo: Zora Rusinová. In: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců a kritiků. (Ro-Se).1950-2004, Výtvarné centrum Chagall Ostrava, 2005. s 122-123.
 • – citačné odkazy na ved. monogr. Rusinová, Z.: Autopoesis. SNG, Bratislava 2006: – In: Kellner, Thomas: Meetings. Bratislava im August.
 • - In: Profifoto. Magasin für professionelle Fotografie, Düsseldorf,  2006, Nr. 11, s. 54. email: profifoto@buero-grg.de
 • – citačné odkazy na ved. projekt: Rusinová, Z. a kolektív: Šesťdesiate roky v slovenskom výtv. umení. Kat. výst. SNG, Bratislava, 1995:
 • -  In: Beke, László: Conceptualist Tendencies in Eastern European Art. In: Global Conceptualism: Points of Origins, 1950-1980. The Queens Museum of Art, 1999, s. 262. ISBN 0-960-45149-8
 • -  In: Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien. Curator Lorant Hegyi, s. 223. ISBN 3-900-776-84-9
 • -  In: Piotrowski, Piotr: Avantgarda v cieniu Jalty. Sztuka w Europie Srodkowo-Wschodniej v latach 1945-1989. Poznaň, 2005, s. 175, 176, 245, 253, 256.
 • ISBN: 83730142525
 • – výber z recenzí a cit. odkazov na ved. projekt Rusinová, Z. a kolektív: 20. storočie. Dejiny slovenského výtvarného umenia. SNG, Bratislava 2000:
 • -  In: Reissner, M.: Inspirativní pokus o předběžnou rekapitulaci. In: Ateliér, 2000, 13, s. 12. ISSN 1210-5236
 • -  In: Goldstein, M.: Přehlídka slovenského výtvarného umění. In: Haló, noviny. Praha, 1. X. 2001.
 • -  In: Pataki Gábor: Nincs tüz, Babám! In: Uj müveszet, č. 11, 2000, s. 16.
 • -   In: Hushegyi, Gábor: A XX. Század – Pozsonyból nézve. In: Kitekindö, 21, Müertö, , 2000.
 • -  In: Bakoš, J.: In: Slovak Art History In the Time of Globalisation. In: ARS, 2006, roč. 39, č. 1, s. 116. ISSN 0044-9008
 • - In: Krakovský, Roman: Rituel du Premier Maî en Tchécoslovaquie. 1948-1989., Paris, 2005, s. 211.
 • – citačné odkazy na vedecký výst. projekt: Rusinová, Z.: Umenie akcie 1965-1989. SNG, Bratislava, 2001(spolupráca R. Matuštík):
 • -  In: Valoch, Jiří: Umění akce, hnutí Aktual, happening, In: Dějiny českého výtvarného umění. VI /1, Academia, Praha 2007, s. 241. ISBN – 978-80-200-14
 • -  In: Krakovský, Roman: Rituel du Premier Maî en Tchécoslovaquie. 1948-1989., Paris, 2005, s. 211.
 • – citačný ohlas na zahraničnú štúdiu: Totalitarian Period and Latent Feminism. Presens –Central European Art Review, no. 4 (2003): 5-11:
 • - In: Pejiç, Bojana: Gender Check. Feminity and Masculinity in Eastern European Art. Ed. Bojana Pejiç. Wien: MUMOK, november 2009, str. 60, 29. (0,7 AH). ISBN 978-3-902490-57-5
 • -In: Pejiç, Bojana: Eppur si muove: In“ Gender Check a Reader. Art and Theory in Eastern Europe. Ed. By Bojana Pejiç and ERSTE Foundation and Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2010, s. 21. ISBN: 978-3-902490-71-1,
 • - In: Pachmanová, Martina: Gender Check a Reader. Art and Theory in Eastern Europe. Ed. By Bojana Pejiç and ERSTE Foundation and Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2010. ISBN: 978-3-902490-71-1, s. 14, 39
 • – citačné odkazy na ved. štúd.: Od asambláže k tragickému mýtu. In.: Jozef Jankovič. Katalóg výstavy, SNG, Bratislava, 1997:.
 • -.  In: Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien. Curator Lorant Hegyi, s. 214, 223.
 • . ISBN 3-900-776-84-9
 • – citačný odkaz na ved. št:. Básnici s podviazanými krídlami. In: kat. výst. Ľudovít Fulla, SNG, Bratislava, 2002:.
 • -  In: Vinter, Tomáš: In: Fulla 2002. Ed. K. Bajcurová. In: Umění, 2005, r. LIII, s. 98-101.
 • -  In: Buran, Dušan: Malerei der russischen Avantgarde und die tschechoslowakische Kunstgeschichte der Zwischenkriegszeit. In: Kursschwankungen. Russische Kunst in Wertesystem der europäischen Moderne. Lukas verlag, Berlin 2007, s. 198.
 • – citačný odkaz na ved. monogr. Karol Baron, Slovart Bratislava, 2003:
 • -  In: Nádvorníková, Alena: Surrealistická imaginace. In: Dějiny českého výtvarného umění. VI /2, Academia, Praha 2007, s. 668. ISBN – 978-80-200-14
 • – citačný odkaz na ved. št.: Dráha mojej kométy? Alebo – od ikonoklazmu k obrazu človeka. Profil, 2002, č. 1, s. 88-101,:
 • - In: Musilová Helena: Sám proti sebe. (kat. výst. Ruda Sikoru), NG Praha, 2006, s. 55, 59.
 • – citačný odkaz na text: V zajatí abecedy tela. (Dorota Sadovská): Sado II. Vyd. Dorota Sadovská, Bratislava 2007, s. 59-74:
 • - In: Seconda edizione Biennale d´Arti Contemporanee. Collezionami a cura di Grazia De Palma. Cittadella della Cultura, Bari, 2007. Nepag. ISSN 1970-9919

 

Recenzie v zahraničných publikáciách na ved. kurátorský projekt:

 • Rusinová, Z.: Limitlos, Kunsthalle Drážďany, 1997:
 • -  In: Slowakische Künstler stellen in Dresden aus. In: Dresden Morgen Post. 27. 9. 1997.
 • Ved. kurátorský projekt Rusinová, Z. a kolektív: 20. storočie. Dejiny slovenského výtvarného umenia. SNG, Bratislava 2000:
 • -  In: Reissner, M.: Inspirativní pokus o předběžnou rekapitulaci. In: Ateliér, 2000, 13, s. 12. ISSN 1210-5236
 • - In: Goldstein, M.: Přehlídka slovenského výtvarného umění. In: Haló, noviny. Praha, 1. X. 2001.
 • + viaceré citácie v domácich publikáciách

 

Koncepcia a odborné kurátorstvo výstav v zahraničí:

 • 1. Un pied à ľouest, un pied à ľest. (6 slovenských umelcov pre: Die-Drôme, Francúzsko, 1994.
 • 2. Sculpture in Time. (Slovenské sochárstvo 20. storočia). 1960-1996. Centrum Rzezby polskiej. Oronsko, Poľsko 1996.
 • 3. Limitlos. Kunsthalle, Drážďany, Nemecko. 1996.
 • 4. Veronika Rónaiová – Reinterpretácie. 1996. Zámok Sovinec, ČR.
 • 5. Otis Laubert – Frontálny útok na Benátky. 1996. Galerie  Aspekt, Brno, ČR.
 • 6.  Bez hraníc. Medzinárodná výstava rakúskych a slovenských umelcov. 1997. Kitsee – Kaštieľ, 1996.
 • 7.  Barok a súčasnosť. Slovenský inštitút, Praha 2001. 8.. Výber z akvizícií súčasného umenia. (spolu s A. Homoľovou) Slovenský inštitút, Budapešť, 2003.
 • 9.  Rudo Sikora a jeho žiaci (Denisa Lehocká, Marko Blažo, Bohdan Hostiňák). Slovenský inštitút, Praha, 2003.
 • 10. Vladimír Popovič a jeho žiaci, 9. 9. – 10. 9. 2004, Praha, Slovenský inštitút
 • 11.  Dezider Tóth a jeho žiaci. Júl 2004. Praha, Slovenský inštitút.